DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THI CÔNG VÀ MÁY XÂY DỰNG

“Bấm vào TÊN để xem LLKH Giảng viên”

1. TS Nguyễn Cảnh Cường

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

2. TS. Đoàn Đình Điệp

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

3. TS. Nguyễn Văn Đức

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

4. TS. Đào Minh Hiếu

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

5. ThS. Phạm Minh Đức

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

6. ThS. Cù Huy Tình

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

7. ThS. Võ Hải Nhân

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

8. ThS. Tường Minh Hồng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

9. ThS. Lê Hồng Dương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

10. ThS. Võ Văn Dần

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

11. ThS. Trương Kỳ Khôi

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

12. ThS. Lê Văn Nam

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

13. ThS. Ngô Quang Tuấn

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

14. TS. Phạm Quang Vượng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

15. TS. Trần Trọng Tuấn

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

16. ThS. Lê Phi Long

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

17. ThS. Nguyễn Quốc Cường (NCS tại Ca Na Đa)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

18. PGS.TS Đinh Tuấn Hải

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao cấp

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

19. ThS. Nguyễn Hồng Dương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

20. TS. Nguyễn Trường Huy

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Phó Viện trưởng viện Công nghệ kiến trúc, xây dựng và đô thị

Email: [email protected]

21. TS. Trần Văn Viết

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

22. ThS. Nguyễn Quang Vinh

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Trợ lý Viện đào tạo mở

Email: [email protected]

23. TS. Lê Huy Sinh

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]