TS. Đào Minh Hiếu

(Last Updated On: 08/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Đào Minh Hiếu                             
2. Năm sinh:     29/10/1979                                                                                3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:  Không                                                             Năm được phong:

  Học vị: Tiến sỹ                                                                 Năm đạt học vị:  2018

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:  Giảng viên

Chức vụ hiện nay:

7.  E-mail: [email protected]
8. Mobile: 0912534406
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Kỹ thuật Xây dựng 2003
Thạc sỹ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Kỹ thuật Xây dựng 2007
Tiến sỹ Viện công nghệ Muroran, Nhật Bản Kỹ thuật Xây dựng 2018
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh Khá Khá Khá Khá
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
2003-2004 Cán bộ Xây dựng công trình Văn phòng tư vấn, ĐH Kiến Trúc Hà Nội
2005 đến nay Giảng viên Quản lý, thi công công trình Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
 

 

 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
Rainfall-induced failure of volcanic embankments  subjected to cyclic loadings in cold regions Đồng tác giả ASCE-Geotechnical Special Publications, No.257,     pp.116-123. 2016
Piping phenomenon of embankments constructed   by volcanic soils and its evaluation Đồng tác giả ASCE-Geotechnical Special Publications, No.280,   pp.688-698. 2017
Internal erosion of volcanic coarse grained soil and   its evaluation Đồng tác giả International Journal of GEOMATE, Vol.13, Issue. 38, pp.165-172. 2017
2 Tạp chí quốc gia
Đánh giá sự ổn định của mái dốc dưới ảnh hưởng của dòng thấm Tác giả Tạp chí xây dựng Viêt Nam, 9/2018 2018
3 Hội nghị quốc tế
Piping phenomenon in volcanic soils and its evaluation Đồng tác giả Joint seminar on Environmental Science and Disaster  Mitigation Research 2016–CEDAR, Muroran IT 2016
Internal erosion of volcanic soils due to seepage flow  and its evaluation Đồng tác giả Joint seminar on Environmental Science and Disaster  Mitigation Research 2017–CEDAR, Muroran IT 2017
Stability evaluation of piping phenomenon in volcanic soils Đồng tác giả Technical Report of the Hokkaido Branch of the Japanese Geotechnical Society, No. 57 2017
Effect of Pre-deformation by Cyclic Loadings on Seepage Flow-Induced Failure of Volcanic Embankments. Đồng tác giả Sustainable Design and Construction for Geomaterials and Geostructures. GeoChina 2018, pp 1-13 2018
4 Hội nghị quốc gia
Đánh giá sự ổn định của mái dốc dưới ảnh hưởng của dòng thấm Tác giả Những tiến bộ trong xây dựng và kiến trúc 2018, ACEA 2018 (lần 2) 2018
 Effect of compaction degree on seepage flow Tác giả  ICACE-2019 2019
5 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
     
   
     
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

       
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
       
     
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Kỹ thuật thi công và an toàn lao động trong xây dựng
–         Tổ chức, quản lý dự án trong xây dựng

 

Hotline TS : 0914.859.909