DANH SÁCH BỘ MÔN ĐỊA KỸ THUẬT VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM

“Bấm vào TÊN để xem LLKH Giảng viên”

1TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn

Email: thanhnn@hau.edu.vn

2TS. Đỗ Minh Tính

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: dominhtinh32@gmail.com

3TS. Phạm Đức Cường

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:phdcuong77@gmail.com

4ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: huongkxd@gmail.com

 

 

6

 

ThS. Võ Thị Thư Hường

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: Vothaohuong@gmail.com

7ThS. Phan Tự Hướng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: tuhuongdcct36@yahoo.com

8ThS. Nguyễn Thành An

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: thanhandcctb48@gmail.com

9ThS. Hoàng Ngọc Phong

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: ngocphongdkt@gmail.com

10ThS. Phùng Văn Kiên

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Trợ lý Khoa Xây dựng

Email: kienpv@hau.edu.vn

11ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: dung.ntien@hau.edu.vn

 

12

TS. Phạm Ngọc Thắng (sau TS tại Úc)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: thangpn@hau.edu.vn

13ThS. Lương Thị Hằng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: hanglt@hau.edu.vn

14ThS. Lê Khắc Hưng (NCS tại Nhật)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: khachung.egn@gmail.com

15ThS. Lê Mạnh Cường (NCS tại Đức)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: lecuongkta@gmail.com

 

16TS. Uông Đình Minh (sau TS tại Hoa Kỳ)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:

17TS. Nguyễn Công Giang

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm: Phó phòng KHCN

Email:gianglientca@gmail.com

18ThS. Nguyễn Hoài Nam

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm: Giám đốc Trung tâm Ứng KHCN – Viện Đào tạo và Ứng dụng KHCN Email: khanhnamdkt@gmail.com