DANH SÁCH BỘ MÔN ĐỊA KỸ THUẬT VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM

 

“Bấm vào TÊN để xem LLKH Giảng viên”

1 TS. Nguyễn Ngọc Thanh

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn

Email: [email protected]

2 TS. Đỗ Minh Tính

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

3 TS. Phạm Đức Cường

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:[email protected]

4 ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

 

 

6

 

ThS. Võ Thị Thư Hường

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

7 ThS. Phan Tự Hướng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

8 ThS. Nguyễn Thành An

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

9 ThS. Hoàng Ngọc Phong

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

10 ThS. Phùng Văn Kiên

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Trợ lý Khoa Xây dựng

Email: [email protected]

11 ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

 

12

TS. Phạm Ngọc Thắng (sau TS tại Úc)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

13 ThS. Lương Thị Hằng (NCS tại Úc)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

14 TS. Lê Khắc Hưng 

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

15 ThS. Lê Mạnh Cường (NCS tại Đức)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

 

16 TS. Uông Đình Minh (sau TS tại Hoa Kỳ)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:

17 TS. Nguyễn Công Giang

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm: Phó phòng KHCN

Email:[email protected]

18 ThS. Nguyễn Hoài Nam

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm: Giám đốc Trung tâm Ứng KHCN – Viện Đào tạo và Ứng dụng KHCN Email: [email protected]