ThS. Phạm Minh Đức

(Last Updated On: 08/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:     PHẠM MINH ĐỨC           
2. Năm sinh:       1972                                                               3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:    Thạc sỹ                                                              Năm đạt học vị: 1998

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:    kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. E-mail:   [email protected]
8. Mobile:   0912534524
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Trường Đại học Xây dựng Xây dựng dân dụng và công nghiệp 1994
Thạc sỹ  Trường Đại học Xây dựng Xây dựng dân dụng và công nghiệp 1998
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh TB TB TB TB
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 Từ năm 2002 đến nay  Giảng viên Công nghệ và tổ chức thi công (XDDD&CN)  Khoa Xây dựng – Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
 

 

 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
 Bài báo nghiên cứu khoa học     tác giả  Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng 2011
 Bài báo nghiên cứu khoa học     tác giả  Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng 2012
 Bài báo nghiên cứu khoa học     tác giả  Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng 2013
 Bài báo nghiên cứu khoa học     tác giả  Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng 2014
 Bài báo nghiên cứu khoa học     tác giả  Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng 2015
 Bài báo nghiên cứu khoa học     tác giả  Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng 2016
 Bài báo nghiên cứu khoa học     tác giả  Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng 2017
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
     
   
     
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Đề tài NCKH cấp trường “Nghiên cứu công tác an toàn lao động khi thi công trên công trường xây dựng nhà nhiều tầng trong đô thị” 2014-2015 NCKH cấp trường Đã nghiệm thu
       
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Biên soạn tài liệu giảng dạy. Tên bài giảng “Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp phần thi công – Công trình công nghiệp” 2015-2016 NCKH cấp trường Đã nghiệm thu
       
       
     
       
       
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
3
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–        Quản lý dự án
–         Tư vấn giám sát
–         Tổ chức, thi công công trình

 

Hotline TS : 0914.859.909