ThS. Nguyễn Quốc Cường

(Last Updated On: 08/09/2022)

LÝ LỊCH KHOA HỌC
CỦA CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Họ và tên: NGUYỄN QUỐC CƯỜNG

2. Năm sinh: 1989            3. Nam/Nữ: Nam

4. Học hàm: Năm được phong:
Học vị: Thạc sỹ Năm đạt học vị: 2015

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 3 Tên gọi: Kỹ thuật Cơ khí

6. Chức danh nghiên cứu:
Chức vụ hiện nay: Giảng viên

7. E-mail: [email protected]

8. Mobile: +84 968699958

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại Học Xây Dựng Kỹ thuật Cơ khí 2012
Thạc sỹ Đại Học Xây Dựng Kỹ thuật Cơ khí 2015

Tiến sỹ Đai học công nghệ cao ÉTS Kỹ thuật Cơ khí 2021
Thực tập sinh khoa học
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh (Ielts) – Tốt 6.0 6.5 7.0 6.5
2
3
4
11. Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm … đến năm…)
Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
2013 – nay ĐH Kiến Trúc HN Giảng viên Bộ môn Máy Xây dựng
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng,
Nhà xuất bản )
Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
Identifying the Basic Parameters of SelfRegulating Dampers in Construction
Machinery
Tác giả chính Journal of Science and
Technology in Civil
Engineering
05/08/2016
The Dynamics of Eccentric Vibratory
Ball Mills Used in Technology for
Construction Materials Production
Tác giả chính Journal of Science and
Technology of Hanoi
University of Industry
27/04/2015
Calculation and Design of Vibrating
Ball Mills in Ultra-Fine Grinding
Technology for the Production of
Construction Materials
Tác giả chính Journal of Science and
Technology in Civil
Engineering
10/04/2014

3 Hội nghị quốc tế
ARX model for experimental vibration
analysis of grinding process by flexible
manipulator
Tác giả chính International conference
Surveillance, Vishno and
AVE, Lyon, France
07/2019
4 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/
thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1
2
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ
KH&CN đã chủ trì
Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương
trình (nếu có)
Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp
loại, chưa nghiệm thu)
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ
KH&CN đã tham gia
Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương
trình (nếu có)
Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa
nghiệm thu)
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng

1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm
thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài
nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc
đồng hướng dẫn
Đơn vị công tác Năm bảo vệ
thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn


 

Hotline TS : 0914.859.909