TS. Nguyễn Trường Huy

(Last Updated On: 08/09/2022)

LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG HUY

2. Năm sinh: 1979        3. Nam/Nữ: Nam

4. Học hàm: Năm được phong:
Học vị: Tiến sỹ Năm đạt học vị: 2015

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2 Tên gọi: Kỹ thuật Xây dựng

6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên Khoa Xây dựng
Chức vụ hiện nay: Viện phó Viện công nghệ kiến trúc, xây dựng và đô thị
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

7. E-mail: [email protected]

8. Mobile: 0989097981

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH xây dựng Xây dựng 2002
Thạc sỹ Trường ĐH kiến trúc Hà Nội Xây dựng 2006
Tiến sỹ Viện khoa học công nghệ xây dựng Xây dựng 2015
x
x
2/4
Thực tập sinh khoa học
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh Khá Khá Khá Khá
2
3
4
11. Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm … đến năm…)
Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
2003 đến nay Giảng viên Kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Kiến trúc
Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình…)
Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình
Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng,
Nhà xuất bản )
Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
Một số yêu cầu về khảo sát địa kỹ
thuật phục vụ thiết kế và xây dựng
công trình ngầm đô thị.
Nguyễn Trường
Huy
Tạp chí KHCN Xây
dựng – số 3/2008
2008
Một số kết quả nghiên cứu mối
quan hệ giữa các đặc trưng biến
dạng của đất với trạng thái ứng
suất của nó bằng mô hình thực
nghiệm
Hoàng Thị Bích
Hằng, Nguyễn
Trường Huy,
Trần Thương
Bình
Hội nghị khoa học
Vật liệu, kết cấu &
Công nghệ xây dựng
2012
2012
Nghiên cứu hệ số biến dạng ngang
một số loại đất nền khu vực Hà
Nội cho bài toán hố đào sâu
Nguyễn Trường
Huy, Trần
Thương Bình
Tuyển tập báo cáo
Hội nghị khoa học kỷ
niệm 50 năm ngày
thành lập Viện khoa
học công nghệ xây
dựng
2013
Mô hình đất nền Hyperbol cải tiến Nguyễn Trường
Huy
Tạp chí Trường đại
học Kiến trúc Hà Nội
2014
Mô hình đất nền Lade cải tiến Nguyễn Trường
Huy
Tạp chí địa kỹ thuật
số 2-2014
2014
Các rủi ro trong thi công ngầm
công trình xây dựng phát triển đô
Nguyễn Trường
Huy
Tạp chí Bộ xây dựng,
số 9-2016
2016
3/4
thị tại Việt Nam
Một số giải pháp chống thấm cho
tường trong đất phần tầng hầm của
các tòa nhà cao tầng
Nguyễn Trường
Huy
Tạp chí Người xây
dựng, số 5&6-2018
2018
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
Mạng kỹ thuật ngầm đô thị TS. Nguyễn
Đức Nguôn –
Chủ biên
Nhà xuất bản xây
dựng
2009
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/
thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1
2
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ
KH&CN đã chủ trì
Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương
trình (nếu có)
Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp
loại, chưa nghiệm thu)
Đề xuất các giải pháp quản lý rủi
ro trong thi công các công trình
xây dựng ngầm đô thị tại Việt
Nam
Đề tài nghiên cứu
khoa học cấp
trường 2016
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp
chống thấm trong quá trình thi
công tường trong đất cho tầng hầm
nhà cao tầng.
Đề tài nghiên cứu
khoa học cấp
trường năm 2017
Đã nghiệm thu
Nghiên cứu sử dụng ván khuôn
nhôm trong thi công xây dựng tại
Việt Nam
Đề tài nghiên cứu
khoa học cấp Bộ
năm 2019
Đang thực hiện
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ
KH&CN đã tham gia
Thời gian
(bắt đầu – kết thúc)
Thuộc Chương
trình (nếu có)
Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa
nghiệm thu)
4/4
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm
thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài
nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc
đồng hướng dẫn
Đơn vị công tác Năm bảo vệ
thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
– Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
– Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
– Quản lý xây dựng và Dự án đầu tư
– Tổ chức và quản lý thi công

Hotline TS : 0866 793 699