DANH SÁCH BỘ MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

“Bấm vào TÊN để xem LLKH Giảng viên”

1 PGS.TS. Nguyễn Duy  Hiếu

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn

Email: [email protected]

2 ThS. Phạm Thanh Mai

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

3 ThS. Nguyễn Khắc Kỷ

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

 

4 ThS. Lê Xuân Hậu

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Trung tâm thí nghiệm

Email: [email protected]

 

 

5

 

TS. Đỗ Trọng Toàn

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:[email protected]

6 TS. Nguyễn Xuân Quý (sau TS tại Nhật)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:

7 PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao cấp

Kiêm nhiệm:

Email: