DANH SÁCH BỘ MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

“Bấm vào TÊN để xem LLKH Giảng viên”

1PGS.TS. Nguyễn Duy  Hiếu

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn

Email: hieuduynghau@gmail.com

2ThS. Phạm Thanh Mai

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: Maipt@hau.edu.vn

3ThS. Nguyễn Khắc Kỷ

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: kynguyen.hau@gmail.com

 

4ThS. Lê Xuân Hậu

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Trung tâm thí nghiệm

Email: lexuanhau1989@gmail.com

 

 

5

 

ThS. Đỗ Trọng Toàn (NCS tại Nga)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:trongtoan007@gmail.com

6TS. Nguyễn Xuân Quý (sau TS tại Nhật)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:

7PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao cấp

Kiêm nhiệm:

Email: