SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA XÂY DỰNG

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

Trưởng Khoa

Thông tin chung

Họ và tên : Chu Thị Bình
Học hàm, học vị : Phó Giáo Sư, Tiến sỹ
E-mail : chuthibinh@hau.edu.vn
Tel : 0369 163 986
Địa chỉ làm việc: Tầng 2, Nhà nối U-A, ĐH Kiến Trúc HN

Phó trưởng Khoa

Thông tin chung

Họ và tên : Nguyễn Duy Hiếu
Học hàm, học vị : Phó Giáo Sư, Tiến sỹ
E-mail : hieunhatviet@yahoo.com; hieuduynghau@gmail.com
Tel : 0912 396 397
Địa chỉ làm việc: Tầng 2, Nhà nối U-A, ĐH Kiến Trúc HN

Phó trưởng Khoa

Thông tin chung

Họ và tên : Đặng Vũ Hiệp
Học hàm, học vị : Phó Giáo Sư, Tiến sỹ
E-mail : hiepdv@hau.edu.vn
Tel : 0962 194 080
Địa chỉ làm việc: Tầng 2, Nhà nối U-A, ĐH Kiến Trúc HN

Phó trưởng Khoa

Thông tin chung

Họ và tên : Phạm Thanh Hùng
Học hàm, học vị : Tiến sỹ
E-mail : Hungpt@hau.edu.vn
Tel : 0948 691 886
Địa chỉ làm việc: Tầng 2, Nhà nối U-A, ĐH Kiến Trúc HN

Thư ký Khoa

CN. Nguyễn Thị Phượng

CN. Nguyễn Thị Lan

TRỢ LÝ KHOA

ThS. Võ Thị Thư Hường

TS. Nguyễn Việt Phương

CÁC BỘ MÔN THUỘC KHOA XÂY DỰNG

1. Bộ môn Cơ lý thuyết – PGS.TS. Hoàng Văn Tùng
2. Bộ môn vật liệu xây dựng – PGS.TS. Nguyễn Duy Hiếu
3. Bộ môn Sức bền vật liệu – Cơ học kết cấu – PGS.TS. Vũ Bích Quyên
4. Bộ môn Kết cấu Bê tông cốt thép – Gạch đá – PGS.TS. Phạm Phú Tình
5. Bộ môn Địa kỹ thuật và công trình ngầm – TS. Nguyễn Ngọc Thanh
6. Bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ – PGS.TS. Vũ Quốc Anh
7. Bộ môn Thi công và Máy xây dựng – TS. Nguyễn Cảnh Cường

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA XÂY DỰNG _ ĐHKT