DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU – CƠ KẾT CẤU

“Bấm vào TÊN để xem LLKH Giảng viên”

1 PGS.TS.Vũ Thị Bích Quyên

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Trưởng Bộ môn Sức bền vật liệu – Cơ học kết cấu

Email: [email protected]

2 TS. Trịnh Tự Lực

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm: Phó trưởng bộ môn Sức bền vật liệu – Cơ học kết cấu

Email: [email protected]

3 TS. Phạm Văn Trung

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

4 TS. Trần Thị Thúy Vân

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email:[email protected]

 

 

5

 

TS. Phạm Văn Đạt

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email:[email protected]

6 TS. Trần Ngọc Trình

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

7 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

8 ThS. Đinh Thúy Hà

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

9 ThS. Nguyễn Vũ Thiêm

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:[email protected]

 

 

10

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

 

11

 

 

 

ThS. Trương Mạnh Khuyến

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

12 ThS. Đào Ngọc Tiến

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

13 ThS. Giáp Văn Tấn

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

14 ThS. Đào Ngọc Khoa (NCS tại Nga)

Chức danh nghề nghiệp: : Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

15 ThS. Hoàng Thị Linh Quyên (NCS tại Nga)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

16 TS. Lê Hữu Thanh

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Viện trưởng – Viện CN Kiến trúc, Xây dựng & Đô thị

Email: [email protected]