ThS. Lê Huy Sinh

1.        Họ và Tên: Lê Huy Sinh

2.        Chức vụ: Giảng viên

3.        Học vị cao nhất: Thạc sỹ

4.        Quá trình đào tạo:

 

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2000

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng DD & CN

Cao học

2005

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Xây dựng DD & CN

 

5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Môn học giảng dạy đại học: KTTC, TCTC, ATLĐ, QLDA, MTXD               

6.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Bộ môn CN & TC thi công- Khoa XD – Trường ĐHKTHN

          Điện thoại: 0983145428

          Email: sinh.cpm@gmail.com

140 lượt xem