TS. Đoàn Đình Điệp

(Last Updated On: 08/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

1. Họ và tên:      ĐOÀN ĐÌNH ĐIỆP                   
2. Năm sinh:       1964                                                           3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:   Tiến sỹ                                                               Năm đạt học vị:  2019

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 3 1 0  Tên gọi: Kỹ thuật cơ khí và chế tạo máy xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:

7. E-mail:   [email protected]
8. Mobile:      0904137638
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Bách khoa Minsk – Liên Xô (cũ) nay thuộc Công hoà Belarussia Chế tạo máy 1989
Thạc sỹ Trường đại học xây dựng, Tp. Hà Nội. Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển 2009
Tiến sỹ Đại học Tổng hợp Ruse “Angel Kanchev”, Bulgari Máy xây dựng cầu đường 2019

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Nga  Tốt Tốt  Tốt  Tốt
2  Tiếng Anh  Tốt Tốt Tốt Tốt

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
1989 – 1992 Kỹ sư thiết kế Thiết kế máy Viện chế tạo máy NN. Bộ Công nghiệp nặng
1992 – 1999 Cán bộ dự án Lập dự án Công tác tại công ty liên doanh Việt – Nga
1999 – 2003 Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật và XNK. Quản lý mảng kỹ thuật XNK Công ty Liên doanh DANKA
2003 – 2006 Cán bộ kỹ thuật Thẩm định các đơn hàng từ LB Nga Tổng công ty Than Việt nam
2006 – 2020 Giảng viên Giảng dạy và NCKH Trường Đại học kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế      
1.1 Bài báo “Analysis the phenomenon of queezing soil in process working of chain trenchere” Tác giả 56th Science Conference
of Ruse University, Bulgaria, 2017, ISSN 1311-3321, volume 56, book 1.1, pp 29 – 33
2017
1.2 Bài báo “analysis  the factors affecting conveyance rate of unbucket chain trenching machine” Tác giả Agricultural, Forest and Transport Machinery and Technologies
(ISSN: 2367– 5888) Volume IV – Issue 1, 2017, рр. 38 – 44
2017
1.3 Bài báo: “Експериментални изследвания за влиянието на експлоатационните и конструктивните параметри на
верижноканалнокопателя при влажни почви във Виетнам”.
Tác giả 57th Science
Conference of Ruse University, Bulgaria, ISSN 1311-3321, volume 57, book 1.1., 2018
2018
1.4 Bài báo “Analysis the process ejection cutting soil of chain
trenching machine”
Tác giả Acta technologica agriqulturae, Nitra, Slovakia, ISSN 1338-5267,
2019
2019
2 Tạp chí quốc gia      
2.1  Bài báo “Xác định quan hệ giữa vận tốc di chuyển xe cơ
sở với vận tốc cắt và chiều dày phoi cắt của thiết bị công tác kiểu xích đào – Determining relationship between chain trencher’s moving velocity, cutting rate and the soil cut thickness of the digging mechanism”
 Đồng tác giả Cơ khí Việt Nam: 2016 số 4, 2016,
ISSN 0866 – 7056, pp. 34 – 38
2016
2.2  Bài báo “Nghiên cứu ảnh hưởng của cấp đất đến lực cản đào thiết bị công tác máy đào hào kiểu xích-tấm gạt – Studying influences of soil characteristics on the forces requirements in digging chain of chain trencher”  Đồng tác giả Hội nghi khoa học lần thứ IX – câu lạc bộ cơ khí động lực: 2016, ISSN 0866 – 7056, pp. 137 – 141 2016
3 Hội nghị quốc tế
3.1 Máy và thiết bị thi công cọc bê tông đất với công nghệ khoan phụt vữa cao áp Tác giả Thi công các công trình đặc biệt, do trường đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức 2012
4 Sách chuyên khảo      
4.1 Máy xây dựng công trình ngầm Tác giả Đại học Kiến trúc Hà Nội Năm 2011
4.2 Máy sản xuất Vật liệu và cấu kiện xây dựng Tác giả Đại học Kiến trúc Hà Nội Năm 2014
4.3 Sổ tay máy sản xuất Vật liệu và cấu kiện xây dựng Tác giả Đại học Kiến trúc Hà Nội Năm 2015
4.4 Sổ tay máy thi công Tác giả Đại học Kiến trúc Hà Nội Năm 2017
4.5 Sổ tay máy thi công Tác giả Nhà xuất bản Xây dựng Năm 2022
4.6 Công nghệ thi công công trình ngầm Đồng tác giả Nhà xuất bản Xây dựng Năm 2012
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1 “Nghiên cứu xây dựng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy khoan, máy ép cọc, đóng cọc chuyên dùng có hệ thống tời nâng “ – Hợp đồng thuê khoán chuyên môn thực hiện đề tài khoa học công nghệ;

– Áp dụng trong toàn ngành Xây dựng;

– Các công ty kiểm định kỹ thuật an toàn trong toàn ngành Xây dựng.

2016 – 2019
2 “Nghiên cứu xây dựng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cho hệ thống bơm bê tông và cần phân phối bê tông độc lập “ – Hợp đồng thuê khoán chuyên môn thực hiện đề tài khoa học công nghệ;

– Áp dụng trong toàn ngành Xây dựng;

– Các công ty kiểm định kỹ thuật an toàn trong toàn ngành Xây dựng.

2016 – 2019
3 “Nghiên cứu xây dựng Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy ép cọc sử dụng trong thi công Xây dựng “ – Hợp đồng thuê khoán chuyên môn thực hiện đề tài khoa học công nghệ;

– Áp dụng trong toàn ngành Xây dựng;

– Các công ty kiểm định kỹ thuật an toàn trong toàn ngành Xây dựng.

2016 – 2019
4 “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các nội dung liên quan đến công tác quản lý, sử dụng giàn giáo trong thi công xây dựng công trình – mục IV: Xây dựng chương trình khung đào tạo và tài liệu giảng dạy về an toàn vệ sinh lao động trong xây dựng cho công nhân xây dựng và các đối tượng liên quan” Hợp đồng thuê khoán chuyên môn thực hiện đề tài khoa học công nghệ:

– Bài giảng an toàn giàn giáo cấp độ 1.

– Bài giảng an toàn giàn giáo cấp độ 2.

– Bài giảng an toàn giàn giáo cấp độ 3.

– Các bài giảng dùng để đào tạo công nhân và cán bộ thi công có sử dụng giàn giáo theo 3 cấp độ tùy vào nhu cầu.

2017 – 2018
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Chủ nhiệm đề tài cấp bộ:

“Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về cột chống kiểu ống lồng trong xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật và thiết kế”

Mã số: TC 13 – 19

 Tháng 6 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020 – Đã nghiệm thu cấp bộ

– loại xuất khá

Chủ nhiệm đề tài cấp bộ:

“Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về Yêu cầu an toàn giàn giáo”

Mã số: TC 11 – 19

Tháng 6 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020 – Đã nghiệm thu cấp bộ

– loại khá

Chủ nhiệm đề tài cấp bộ:

“Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam về Sàn nâng di động xây dựng – Thiết kế, tính toán, yêu cầu an toàn và phương pháp thử nghiệm”

Mã số: TC 12 – 19

Tháng 6 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020 – Đã nghiệm thu cấp bộ

– loại xuất khá

Chủ nhiệm đề tài cấp bộ:

“Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về ống thép rời dùng cho giàn giáo ống có khớp nối – điều kiện kỹ thuật khi cung cấp”, mã số đề tài TC 03 – 21

Tháng 6 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 Đã tổ chức xong hội thảo
Chủ nhiệm đề tài cấp bộ:

“Nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về cột chống hợp kim nhôm kiểu ống lồng – Thông số kỹ thuật, thiết kế, đánh giá bằng tính toán và thử nghiệm”, mã số đề tài TC 04 – 21

Tháng 6 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 Đã tổ chức xong hội thảo
Chủ nhiệm đề tài cấp bộ:

“ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị làm việc tạm thời – Lưới an toàn – Phần 1: Yêu cầu an toàn và các phương pháp thử nghiệm”, mã số đề tài TC 07 – 21

Tháng 6 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 Đã tổ chức xong hội thảo
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
 –       An toàn vận hành máy nâng chuyển trong thi công xây dựng
–         An toàn vận hành máy khoan, máy hạ và rút cọc trong thi công xây dựng
–         An toàn vận hành bơm và hệ thống bơm bê tông cao áp xây dựng nhà cao tầng
–        An toàn trong thiết kế, lắp dựng, sử dụng và tháo dỡ giàn giáo
–        An toàn vận hành hệ thống dẫn động cơ khí, thủy lực, khí nén và dẫn động điện trong các máy xây dựng
–        An toàn vận hành máy ép cọc
–        An toàn vận hành cần trục tháp
–        An toàn vận hành vận thăng xây dựng
–        Máy xây dựng
–        Máy xây dựng công trình ngầm
–        Máy và thiết bị sản xuất xi măng
–        Máy và thiết bị sản xuất gốm Xây dựng
–        Tư vấn về an toàn trong Xây dựng nói chung

 

Hotline TS : 0914.859.909