fbpx

ThS. Ngô Quang Tuấn

(Last Updated On: 18/07/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:             NGÔ QUANG TUẤN   
2. Năm sinh:                         1986                                        3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:               Thạc sỹ                                                 Năm đạt học vị:  2013

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Khoa học Tự nhiên

Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Khoa học Y dược
 Khoa học Xã hội Khoa học Nhân văn Khoa học Nông nghiệp
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:    Kỹ thuật Xây dựng
(Ví dụ:  mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:   Kỹ thuật Xây dựng
(Mã chuyên ngành KH&CN căn cứ theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng bộ KH&CN được đính kèm theo phiếu này)

 

6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:

7. Địa chỉ nhà riêng:
    Điện thoại NR:                       ; CQ:                     ; Mobile:   09 45 22 55 58

    E-mail:   tuanfinder@gmail.com

8. Cơ quan công tác
    Tên cơ quan:                Trường Đại học Kiến trúc Hà Nôji

Tên người đứng đầu:    PGS.TS. Lê Quân

Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dung & Công nghiệp  

2010

Thạc sỹ Học viện khoa học ứng dụng quốc gia Pháp tại Rennes – Pháp Cơ học & Xây dựng công trình 2013
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Pháp Khá Khá Khá Khá
2  Tiếng Anh TB TB TB TB
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 Từ năm 2014 đến năm 2015  Kỹ sư xây dựng XDDD & CN  Trung tâm CNXD – Viện khoa học Công nghệ Xây dựng.
 Từ năm 2015 đến nay  Giảng viên tập sự Công nghệ & TC thi công (XDDD&CN)  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
 

 

 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
     
   
     
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

       
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
       
     
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Nghiên cứu về vật liệu, kết cấu công trình
–         Quản lý dự án, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế
–         Tổ chức thi công công trình.

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác./.

                                                                                      Hà Nội, ngày  28  tháng  04  năm 2016

Xác nhận của cơ quan chủ quản                                                   Người khai

            Thủ trưởng đơn vị                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

            (Ký và ghi rõ họ tên)

Hotline TS : 0866 793 699