ThS. Lê Hồng Dương

(Last Updated On: 08/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Lê Hồng Dương
2. Năm sinh:   1985                                                           3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:  ……………                                              Năm được phong: …….

  Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật                                        Năm đạt học vị: 2011

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

    Chức vụ hiện nay: Giảng viên

7. E-mail: [email protected]
8. Mobile: 0989555350

 

 

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Kiến trúc HN Kỹ sư xây dựng DD&CN 2008
Thạc sỹ Trường ĐH Kiến trúc HN Xây dựng 2011

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Anh Văn Khá Khá Khá Khá

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
Từ năm 2008 đến nay Giảng viên khoa Xây dựng    Xây dựng Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

 
TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc gia
Kiểm tra sức chịu tải cọc bằng phương pháp thí nghiệm động PDA Tác giả Tạp chí Trường Đại học Kiến Trúc 2018
Quy trình kiểm soát chất lượng thi công gia cường kết cấu bằng vật liệu FRP Tác giả Tạp chí Xây dựng Việt Nam 2019
So sánh và lựa chọn phương án sàn không dầm cho kết cấu công trình Tác giả Tạp chí Xây dựng Việt Nam 2020
Thi công tôn nền sử dụng hệ cốp pha nhựa dùng một lần Tác giả Tạp chí Vật liệu và Xây dựng 2021
Bài giảng “Quản lý khối lượng và chi phí dự án” Tác giả 2022
Bài giảng “Kỹ thuật thi công – Phần 2” Tác giả 2022
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 
 
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

 
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
1. Tư vấn thiết kế kết cấu công trình;

2. Quản lý dự án;

3. Nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu, tiêu chuẩn nước ngoài;

4. Nghiên cứu các vấn đề về kết cấu công trình, quản lý dự án.

 

Hotline TS : 0914.859.909