DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KẾT CẤU THÉP - GỖ

“Bấm vào TÊN để xem LLKH Giảng viên”

1PGS.TS. Vũ Quốc Anh

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao cấp

Kiêm nhiệm: Trưởng Bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ

Email: anhvq@hau.edu.vn

2PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao cấp

Kiêm nhiệm: Phó trưởng Bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ

Email: sonnh@hau.edu.vn

3TS. Phạm Thanh Hùng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Phó trưởng Khoa

Email: hungpt@hau.edu.vn

4TS. Phan Thanh Lượng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: luongpt@hau.edu.vn

5TS. Chu Thị Hoàng Anh

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: anhcth@hau.edu.vn

 

 

6

 

TS. Phạm Ngọc Hiếu

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: hieupn@hau.edu.vn

7ThS. Nguyễn Lệ Thủy

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email: thuynl@hau.edu.vn

8ThS. Vũ Huy Hoàng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email: hoangvptv@gmail.com

9ThS. Vũ Quang Duẩn

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Không

Email: vqduan@gmail.com

10ThS. Mai Trọng Nghĩa

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:maitrongnghia.bmthepgo@gmail.com

11ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Chức danh nghề nghiệp:

Kiêm nhiệm:

Email:nguyenthanhtungb@gmail.com

 

12

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: hoakientruc@gmail.com

13ThS. Lê Dũng Bảo Trung

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:Trungldb@hau.edu.vn

 

14ThS. Vũ Lệ Quyên

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: lequyenvu.hau@gmail.com

15ThS. Hoàng Ngọc Phương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:hoangngocphuongkt@gmail.com

16ThS. Nguyễn Danh Hoàng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: danhhoangdchau@gmail.com

 

 

17

TS. Vũ Trọng Huy

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm: Phó giám đốc Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng.

Email: huyvt@hau.edu.vn