DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KẾT CẤU THÉP - GỖ

“Bấm vào TÊN để xem LLKH Giảng viên”

1 PGS.TS. Vũ Quốc Anh

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao cấp

Kiêm nhiệm: Trưởng Bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ

Email: [email protected]

2 PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên cao cấp

Kiêm nhiệm: Phó trưởng Bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ

Email: [email protected]

3 TS. Phạm Thanh Hùng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Phó trưởng Khoa

Email: [email protected]

4 TS. Phan Thanh Lượng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

5 TS. Chu Thị Hoàng Anh

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

 

 

6

 

TS. Phạm Ngọc Hiếu

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

7 ThS. Nguyễn Lệ Thủy

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

8 ThS. Vũ Huy Hoàng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

9 ThS. Vũ Quang Duẩn

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Không

Email: [email protected]

10 ThS. Mai Trọng Nghĩa

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:[email protected]

11 ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Chức danh nghề nghiệp:

Kiêm nhiệm:

Email:[email protected]

 

12

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

13 ThS. Lê Dũng Bảo Trung

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:[email protected]

 

14 ThS. Vũ Lệ Quyên

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

15 ThS. Hoàng Ngọc Phương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email:[email protected]

16 ThS. Nguyễn Danh Hoàng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: [email protected]

 

 

17

TS. Vũ Trọng Huy

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên chính

Kiêm nhiệm: Phó giám đốc Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng.

Email: [email protected]u.vn