DANH SÁCH BỘ MÔN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - GẠCH ĐÁ

“Bấm vào TÊN để xem LLKH Giảng viên”

1PGS.TS. Phạm Phú Tình

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn

Email: Tinhpp@hau.edu.vn

2PGS.TS. Đặng Vũ Hiệp

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Phó trưởng bộ môn, Phó trưởng Khoa

Email: hiepdv@hau.edu.vn

3

 

 

 

PGS.TS. Chu Thị Bình

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Trưởng Khoa

Email: chuthibinh@hau.edu.vn

4PGS.TS. Vũ Hoàng Hiệp

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Trưởng phòng Quản lý Đào tạo

Email: vuhoanghiep@hau.edu.vn

 

 

5

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Trưởng khoa Sau Đại học

Email: Phuong151.hau@gmail.com

6

 

PGS.TS. Vũ Thanh Thủy

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên Cao cấp

Kiêm nhiệm: Phó trưởng Khoa Sau đại học; Trưởng bộ môn Tin ứng dụng, khoa CNTT

Email: vuthanhthuy@hau.edu.vn

 

7

 

TS. Nguyễn Tất Tâm

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: tamnt@hau.edu.vn

8TS. Trần Trung Hiếu

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:Phó phòng Tổng hợp

Email: hieutt@hau.edu.vn

trunghieu.ktxd@gmail.com

9TS. Nguyễn Ngọc Nam

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: namnn@kientruchanoi.edu.vn

10TS. Nguyễn Việt Phương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Trợ lý Khoa Xây dựng

Email: phuongnv@hau.edu.vn

11TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: ha.ntt@outlook.com

12TS. Phùng Thị Hoài Hương

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm:

Email: phungthihoaihuong.hau@gmail.com

13TS. Dương Quang Hùng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng viên

Kiêm nhiệm: Phó phụ trách viện trưởng Viện đào tạo mở

Email: hung121903@yahoo.com

14TS. Nguyễn Hiệp Đồng

Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên

Kiêm nhiệm:

Email: Dongnh@hau.edu.vn

15ThS. Giang Văn Khiêm

Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên

Kiêm nhiệm: Phó trưởng Phòng Thanh tra, Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Email: khiemgv@hau.edu.vn

16ThS. Đỗ Trường Giang

Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên

Kiêm nhiệm:

Email: giangdt@hau.edu.vn

17ThS. Lê Thị Thanh Hà

Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên

Kiêm nhiệm:

Email: haltt@hau.edu.vn

18ThS. Lê Thế Anh

Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên

Kiêm nhiệm:

Email: Anhlt@hau.edu.vn

19TS. Đoàn Trung Kiên (sau TS tại Canada)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên

Kiêm nhiệm:

Email:

20TS. Nguyễn Trung Tú (sau TS tại Hoa Kỳ)

Chức danh nghề nghiệp: Giảng Viên

Kiêm nhiệm:

Email: tunt@hau.edu.vn