TS. Trần Văn Viết

(Last Updated On: 08/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:                                 Trần Văn Viết                
2. Năm sinh:        1982                                                              3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:        Giảng viên                                                Năm được phong:

  Học vị:             Thạc sỹ                                                     Năm đạt học vị:  2019

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 6 0 5 2 10  Tên gọi:    Kỹ thuật Máy Xây Dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Cán bộ giảng dạy Bộ môn Máy Xây dựng

7. E-mail:   [email protected]
8. Mobile:  0905322262
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Đại học Xây dựng, Hà Nội Cơ điện xây dựng  2005
Thạc sỹ Đại học Xây dựng, Hà Nội Máy xây dựng             2009
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh  Khá  Khá  Tốt  Tốt
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác  Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 2005 – 2007  Cán bộ thiết kế  Kỹ sư thiết kế máy  Tổng công ty Tư vấn công nghệ thiết bị và Kiểm định Xây dựng – Bộ Xây dựng
 2007 – 2010  Trưởng phòng kỹ thuật  Quản lý dự án  Công ty Cổ phần Xây dựng 699
 2010 – 2014  Cán bộ quản lý dự án  Quản lý dự án  Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Xây dựng DIC – Bộ xây dựng
 2014 – nay  Giảng viên  Máy xây dựng  Trường Đại học kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc gia
2   Máy đào cỡ siêu nhỏ có chế độ làm việc liên tục MDM – 1E  Đồng tác giả  Tuyển tập báo cáo hội nghị KH và CN, Trường ĐHXD Lần thứ 17 2016
3  Nghiên cứu xác định các thông số kết cấu hợp lý của lưỡi cắt đất của bộ phận công tác máy đào cỡ siêu nhỏ  Đồng tác giả  Tạp chí Cơ Khí 2020
4 Nghiên cứu thực nghiệm xác định thông số kết cấu và chế độ làm việc hợp lý của bộ phận công tác máy đào cỡ siêu nhỏ  Đồng tác giả  Tạp chí Xây dựng 2020
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1 Sáng chế: Máy đào đất cỡ siêu nhỏ dẫn động bằng động cơ điện 2020
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Máy xây dựng
–         Thang máy
–         Cơ điện trong công trình XDDD và CN

 

Hotline TS : 0914.859.909