ThS. Hoàng Ngọc Phong

(Last Updated On: 31/08/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Hoàng Ngọc Phong
2. Năm sinh:  06/04/1986                                                  3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                      Năm được phong:

  Học vị: Thạc sỹ                                                             Năm đạt học vị:  2013

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:    Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:  Giảng viên

7.  E-mail:   [email protected]
8. Mobile: 0385807456
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  Xây dựng DD &CN 2009
Thạc sỹ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD &CN 2013
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Trình độ tiếng anh B1(CERF)
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 2009-2020  Giảng viên  Xây dựng DD &CN Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 

 

 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản)

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
 
2.1 Nghiên cứu sự ảnh hưởng của hiện tượng hóa lỏng nền khi động đất tới sự làm việc của cọc Đồng tác giả Tạp chí kiến trúc Hà Nội 2013
2.2 Lựa chọn biện pháp chống đỡ thành hố đào mặt bằng nhỏ trong khu vực xây chen Tác giả Tạp chí kiến trúc Hà Nội 2015
2.3 Lựa chọn mô hình đất nền khi tính toán móng cọc chịu ảnh ưởng của hiện tượng hóa lỏng Đồng tác giả Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế vật liệu, kết cấu, công nghệ xây dựng và kiểm Ðịnh công trình – 2017 2017
2.4 Ứng dụng phần mềm plaxis 3d Foundation để đánh giá khả năng chịu lực của cọc sau khi xảy ra sự cố thi công tầng hầm trong nền đất yếu Tác giả Tạp chí kiến trúc Hà Nội 2021
2.5 Phân tích sự ảnh hưởng của góc nghiêng neo trong đất dính tới sự làm việc của hệ tường chắn-neo để giữ ổn định hố đào sâu Tác giả Tạp chí kiến trúc Hà Nội 2021
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
     
   
     
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Biên soạn tài liệu giảng dạy 2018-2019   Đã nghiệm thu
Môn Cơ học đất      
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Lập biện pháp thi công tầng hầm nhà cao tầng;
–         Tính toán Nền và móng trong điều kiện phức tạp.

 

Hotline TS : 0914.859.909