TS. Phạm Ngọc Thắng

(Last Updated On: 31/08/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

  1. Mẫu Lý lịch này có thể download trên webside của Trường Đại học Kiến trúc HN: http://hau.edu.vn/vi/Phong-Ban/phong-khoa-hoc-cn-quan-he-qt/thong-bao.aspx

 

1. Họ và tên: Phạm Ngọc Thắng                         
2. Năm sinh:  1978                                                                    3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Tiến sĩ                                                                  Năm đạt học vị:

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi: KỸ THUẬT XÂY DỰNG
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay: giảng viên

7.  E-mail: [email protected]
8. Mobile:
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng 2001
Thạc sỹ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng 2006
Tiến sỹ Trường Đại học Công nghệ Sydney (The University of Technology Sydney) Địa kỹ thuật  2020
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh  Khá Trung bình Tốt Tốt
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 2002-nay  Giảng viên Cơ học đất,

Nền móng

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
Impacts of matric suction equalization on small strain shear modulus of soils during air drying Đồng tác giả Canadian Geotechnical Journal 2020
Impacts of Drying-Wetting and Loading-Unloading Cycles on Small Strain Shear Modulus of Unsaturated Soils. Đồng tác giả International Journal of Geomechanics 2019
2 Tạp chí quốc gia
3 Hội nghị quốc tế
Impact of Liquid Whey Waste on Strength and Stiffness of Cement Treated Clay. Đồng tác giả The 5th GeoChina International Conference (GeoChina2018) on Civil Infrastructures Confronting Severe Weathers and Climate Changes 2018
A review on the influence of degree of saturation on small strain shear modulus of unsaturated soils. Đồng tác giả ICSMGE 2017-19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. 2017
4 Sách chuyên khảo
Tính toán thực hành nền móng công trình dân dụng và công nghiệp. Đồng tác giả Nhà Xuất bản Xây dựng 2012
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Cơ học đất bão hòa và không bão hòa
–         Thiết kế nền móng
–         Thí nghiệm địa kỹ thuật

 

Hotline TS : 0914.859.909