ThS. Phan Tự Hướng

(Last Updated On: 31/08/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

1. Họ và tên:     Phan Tự Hướng           
2. Năm sinh: 1974                                                                 3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Thạc sỹ                                                                Năm đạt học vị:  2002

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 1 0 5 0 1  Tên gọi: Địa chất học
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay: Giảng viên

7. E-mail: [email protected]
8.Mobile: 0913.532.322
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội Địa chất công trình  1996
Thạc sỹ  ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội Địa chất công trình 2002
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Anh  TB TB TB TB
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
1997 – 2002

 

2002 – 2008

2008 – nay

Cán bộ

 

Giảng viên

Giảng viên

Khảo sát xây dựng

 

Địa chất công trình

Địa chất công trình

CT tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội

ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội

ĐH Kiến trúc Hà Nội

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo:

– Lập trình VBA trong Microsoft Excel (tái bản lần 2), 2010.

– Lập trình VBA trong Microsoft Excel – Phần cơ bản

– Lập trình VBA trong Microsoft Excel – Phần nâng cao

– Excel nâng cao và các ứng dụng trong Xây dựng

 

Tác giả

 

Tác giả

 

Tác giả

 

Tác giả

 

NXB Thống kê.

 

NXB thông tin và truyền thông.

 

NXB Đà Nẵng

NXB Xây dựng

 

2010

 

2019

 

2019

 

2020

13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
– Khảo sát xây dựng công trình.

– Tư vấn xây dựng các chương trình ứng dụng trong lĩnh vực Địa chất công trình – Địa kỹ thuật.

– Kiến thức về Excel cơ bản – nâng cao.

– Lập trình ứng dụng Visual Basic trong trong môi trường Excel, AutoCAD…

 

Hotline TS : 0914.859.909