TS. Nguyễn Ngọc Thanh

(Last Updated On: 31/08/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thanh
2. Năm sinh:      1979                                                            3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:   Tiến sĩ                                                                Năm đạt học vị:  2008

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:    Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên- Phó trưởng bộ môn Địa kỹ thuật- Khoa Xây Dựng

7.E-mail:   [email protected]
8. Mobile:   0943298808
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Xây Dựng HN Cầu đường 2002
Thạc sỹ  Joseph Fourier University Địa Kỹ Thuật 2003
Tiến sỹ  Grenoble Institute of Technology Địa Kỹ Thuật 2008
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Pháp        Khá       Khá        Khá     Khá
2 Tiếng  Anh        TB       TB        TB     TB

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
2008 – đến nay Giảng viên Địa Kỹ Thuật Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
Nghiên cứu sử dụng cọc trong xử lý nền đất yếu trong xây dựng công trình Tác giả Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 2016
Xử lý nền đất yếu bằng trụ đá ba lát trong điều kiện địa tầng Hà Nội Tác giả Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 2017
Một số vấn đề tồn tại trong xây dựng phần ngầm nhà cao tầng tại Hà Nội Tác giả Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 2017
Bàn luận về phương pháp xác định sức chịu tải dọc trục của cọc đơn theo kết quả thí nghiệm xuyên tĩnh Đồng tác giả Tạp chí xây dựng 2019
Luận bàn về phương pháp xác định sức chịu tải thẳng đứng dọc trục của cọc theo TCVN 10304-2014 và TCXD 205-1998 Đồng tác giả Tạp chí kiến trúc và xây dựng 2019
Một số nhận xét về ứng dụng thí nghiệm và kết quả thí nghiệm Osterberg cho cọc khoan nhồi đường kính 2000 của dự án Metropolis và Smart city (Đồng tác giả) Đồng tác giả Tạp chí kiến trúc và xây dựng 2019
Một số vấn đề về tính toán sức chịu tải cọc khi chịu tác động của động đất Tác giả Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 2019
3 Hội nghị quốc tế
2D numerical modelling contiguous bored piles for stability of deep excavation in adjacent construction Tác giả Advanced Solution in Civil Engineering and Transport 2015
Numerical simulation of the deep excavation retaining by sheet piles and ground anchors in complicated soils condition in vicinity of the Duong River, Hanoi city Đồng tác giả International Conference on Sustainability in Civil Engineering Hanoi, Vietnam in Nov 2018, ISSN2354-0818 2018
Full-scale Pullout Testing of Ground Anchors to Evaluate the Applicability of French Design Practice TA95 for Vietnam Đồng tác giả Hội thảo quốc tế CIGOS Nov 2019- Lecture Notes in Civil Engineering” published by Springer and indexed in Scopus 2019
4 Sách chuyên khảo Cơ học đất 2019
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
     
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu xử lý nền đất yếu bằng trụ vật liệu hạt rời trong điều kiện địa tầng khu vực Hà Nội 2015 -2017 Nghiên cứu khoa học cấp trường Đã nghiệm thu
Phân tích, đánh giá một số hệ số trong việc xác định sức chịu tải dọc trục của cọc bê tông cốt thép theo TCVN 10304-2014 2018-2020 Nghiên cứu khoa học cấp trường Đã nghiệm thu
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Các giải pháp nền móng
–         Công nghệ xử lý nền đất yếu
–         Các biện pháp thi công hố đào sâu

 

Hotline TS : 0866 793 699