fbpx

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

THÔNG TIN CÁ NHÂN

        

         Họ tên:  Nguyễn Thị Thanh Hương

         Năm sinh: 1977

         Chức danh công tác, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ.

         Năm bắt đầu tham gia giảng dạy (về bộ môn): 2001

         Email: huongkcd@yahoo.com

         Giáo trình, sách, tài liệu giảng dạy đã biên soạn:

         Hướng nghiên cứu chính hiện nay:

         Đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu

         Thành tích cá nhân

Hotline TS : 0866 793 699