TS. Lê Khắc Hưng

(Last Updated On: 25/02/2024)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:   Lê Khắc Hưng             
2. Năm sinh:    20/11/1987                                                            3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Tiến sỹ                                                                 Năm đạt học vị:  2023

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:  2  0  1  

0

 2  Tên gọi:    Kỹ thuật Xây dựng
 
6. Chức danh nghiên cứu: Tiến sĩ

Chức vụ hiện nay: Giảng viên

7. E-mail:  [email protected]
8. Mobile: 0982929343
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng Công trình ngầm đô thị 2011
Thạc sỹ Đại học Kiến trúc Hà Nội  Xây dựng DD&CN 2014
Tiến sỹ Viện Công nghệ Muroran (Nhật Bản) Địa Kỹ thuật 2023
Thực tập sinh khoa học      
                     

 

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh Khá Khá Tốt Tốt
2          
3          
4          
11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 2012-nay  Giảng Viên  Bộ môn Địa kỹ thuật  Đại học kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế      
         
         
2 Tạp chí quốc gia      
  Nghiên cứu tính toán móng cọc chịu tải trọng động đất  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X) 2016
  Tính toán ga tàu điện ngầm chịu tải trọng động đất Tác giả  Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X) 2016
  Nghiên cứu thiết lập biểu thức độ cứng tương đương của lò xo nền trong bài toán tường cừ theo phương pháp phân tích số Tác giả  Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X)           2019
  Bàn luận về dữ liệu gia tốc nền trên bề mặt và tại lớp đá gốc phục vụ thiết kế công trình ngầm tại Hà Nội Tác giả  Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X) 2021
  Nonlinear analysis of single pile under torsion in layered soil Tác giả Meterials and construction (ISSN 2734-9438) 2021
4 Sách chuyên khảo

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán và phân tích kết cấu KCW2010 ver 5.00

Đồng tác giả Nhà xuất bản Xây dựng 2011
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
                       

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

       
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    
     
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1    
2    
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1        
2        
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
  –                  Tư vấn thiết kế kết cấu công trình

–                  Giải pháp thiết kế nền và móng

–                  Biện pháp thi công hố đào sâu

 
                       

 

Hotline TS : 0914.859.909