fbpx

ThS. Nguyễn Thành An

(Last Updated On: 17/07/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:                NGUYỄN THÀNH AN
2. Năm sinh:            20/08/1983                                                          3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:               Thạc Sĩ                                                  Năm đạt học vị:  2012

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Khoa học Tự nhiên Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ   þ Khoa học Y dược
 Khoa học Xã hội Khoa học Nhân văn Khoa học Nông nghiệp
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 6  Tên gọi:    Kỹ Thuật Địa Chất Công Trình
 
(Ví dụ:  mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:   Kỹ thuật Xây dựng
(Mã chuyên ngành KH&CN căn cứ theo Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 4/9/2008 của Bộ trưởng bộ KH&CN được đính kèm theo phiếu này)

 

6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:

7. Địa chỉ nhà riêng:  Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội
    Điện thoại NR:                       ; CQ:                     ; Mobile:   0985345900

    E-mail:   thanhandcctb48@gmail.com

8. Cơ quan công tác
    Tên cơ quan:                Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tên người đứng đầu:    PGS.TS. Lê Quân

Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04 3854 2521;    Fax:   04 3854 4318;          Website: htttp://www.Hau.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Mỏ Địa Chất Hà Nội Địa Chất Công Trình – Địa Kỹ Thuật 2008
Thạc sỹ ĐH Mỏ Địa Chất Hà Nội Địa Chất Công Trình 2012
Tiến sỹ      
Thực tập sinh khoa học      

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Anh Văn  Khá  Khá  Khá Khá
2          

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
Từ 7/2008-11/2008 Nhân viên  Địa Chất Công Trình Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật (TEDI-GIC)
Từ 11/2008 – nay  Giảng viên  Giảng viên dạy các môn: Khoáng vật và Thạch học; Địa chất công trình; Địa chất công trình – Địa chất thuỷ văn; Cơ học đá; Cơ học đất – Nền móng Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
       
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế      
         
2 Tạp chí quốc gia      
   Vai trò của đá gốc đối với sự hình thành đặc tính Địa chất công trình của đất tàn tích  Tác giả  Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2016
   Phân vùng cấu trúc nền địa chất công trình khu vực quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh theo khả năng ổn định hố móng sâu Tác giả  Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2018
  Đặc điểm biến đổi cao độ xuất hiện mặt lớp đất cuội sỏi khu vực quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội Tác giả  Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019
  Tương quan giữa modul biến dạng và sức kháng xuyên tiêu chuẩn của đất sét, sét pha khu vực quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tác giả Tạp chí Xây dựng Việt Nam 2020
  Phân chia nền đất khu vực quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo tiêu chuẩn NEHRP Tác giả Tạp chí Xây dựng Việt Nam 2021
3 Hội nghị quốc tế      
         
4 Sách chuyên khảo      
  Sách Excel nâng cao và các ứng dụng trong xây dựng Đồng tác giả Nhà Xuất bản Xây dựng 2020
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1    
2    
     

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1    
2    
     
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1    
2    
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1        
2        
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
  –         Địa Chất Công Trình – Địa Kỹ Thuật
  –         Địa Chất Công Trình – Địa Chất Thủy Văn
  –         Cơ học đất – Nền móng
   

Tôi xác nhận những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác./.

                                                                                      Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2022

Xác nhận của cơ quan chủ quản                                                   Người khai

            Thủ trưởng đơn vị                                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

            (Ký và ghi rõ họ tên)

           

Hotline TS : 0866 793 699