ThS. Nguyễn Thành An

(Last Updated On: 31/08/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:                NGUYỄN THÀNH AN
2. Năm sinh:            20/08/1983                                                          3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:               Thạc Sĩ                                                  Năm đạt học vị:  2012

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 6  Tên gọi:    Kỹ Thuật Địa Chất Công Trình
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:

7.  E-mail:   [email protected]
8.Mobile:   0985345900
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Mỏ Địa Chất Hà Nội Địa Chất Công Trình – Địa Kỹ Thuật 2008
Thạc sỹ ĐH Mỏ Địa Chất Hà Nội Địa Chất Công Trình 2012
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Anh Văn  Khá  Khá  Khá Khá
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
Từ 7/2008-11/2008 Nhân viên  Địa Chất Công Trình Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật (TEDI-GIC)
Từ 11/2008 – nay  Giảng viên  Giảng viên dạy các môn: Khoáng vật và Thạch học; Địa chất công trình; Địa chất công trình – Địa chất thuỷ văn; Cơ học đá; Cơ học đất – Nền móng Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
 Vai trò của đá gốc đối với sự hình thành đặc tính Địa chất công trình của đất tàn tích  Tác giả  Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2016
 Phân vùng cấu trúc nền địa chất công trình khu vực quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh theo khả năng ổn định hố móng sâu Tác giả  Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2018
Đặc điểm biến đổi cao độ xuất hiện mặt lớp đất cuội sỏi khu vực quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội Tác giả  Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019
Tương quan giữa modul biến dạng và sức kháng xuyên tiêu chuẩn của đất sét, sét pha khu vực quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Tác giả Tạp chí Xây dựng Việt Nam 2020
Phân chia nền đất khu vực quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo tiêu chuẩn NEHRP Tác giả Tạp chí Xây dựng Việt Nam 2021
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
Sách Excel nâng cao và các ứng dụng trong xây dựng Đồng tác giả Nhà Xuất bản Xây dựng 2020
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Địa Chất Công Trình – Địa Kỹ Thuật
–         Địa Chất Công Trình – Địa Chất Thủy Văn
–         Cơ học đất – Nền móng

 

Hotline TS : 0914.859.909