TS. Trần Thị Thúy Vân

(Last Updated On: 08/09/2022)

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: TRẦN THỊ THÚY VÂN
2. Năm sinh:          21/12/1979                                                3. Nam/Nữ: Nữ
4.  Học hàm:                                                                        Năm được phong:

  Học vị:    Tiến sĩ                                                             Năm đạt học vị: 2009

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2  0 1 0 2  Tên gọi:  Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

    Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7.  E-mail: [email protected]
8. Mobile: 0932238019
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Liên bang Nga Xây dựng DD & CN 2003
Thạc sỹ Liên bang Nga Công trình XD 2005
Tiến sỹ Liên bang Nga Công trình XD 2009
Thực tập sinh khoa học

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Nga Tốt Tốt Tốt Tốt
2 Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt Tốt

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
2009-nay Giảng viên       Giảng dạy và nghiên cứu Bộ môn Sức bền – Cơ kết cấu, khoa Xây Dựng, trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
A new algorithm for size optimization of the truss structures using finite element method Đồng tác giả IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 365 (2018) 2018
A New Algorithm for Size Optimization of the Truss Structures with Buckling Constraint using Finite Element Method Đồng tác giả IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 661 (2019) 2019
Nonlinear deformation analysis for precastpre-stressed concrete beam systems Tác giả  E3S Web of Conferences 97, 03039 (2019) 2019
Determination of Member Connection Stiffness for Semi-Precast High-

Rise Building

Tác giả IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2019
Evaluation of shear resistance for beam-column connections using ultra

high performance steel fiber reinforced concrete (UHPSFRC) under

cyclic loading by experimental research

Tác giả Journal of Physics: Conference Series 2020
Finite element analysis of plane frame systems with different models of semi-rigid connections Tác giả IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020
Optimization of plane frame structure with consideration of semi-rigid

connections

Tác giả Journal of Physics: Conference Series 2020
Non-linear optimization of frames with variable section stiffness of columns using Genetic Algorithm Tác giả IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020
Effect of multi-adhesives on the properties of the concrete using sea sand and sea water Đồng tác giả IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2020
Lagrange Multiplier Method for Treatment of Nonlinear Multi Freedom Constraints in Dynamic Finite Element Analysis of Truss System Subjected to Harmonic Load Đồng tác giả Lecture Notes in Civil Engineering 2022
Hybrid Finite Element Formulation for Geometrically Nonlinear Buckling Analysis of Truss System Under Mechanical and Thermal Load Đồng tác giả Lecture Notes in Civil Engineering 2022
Dynamic Finite Element Analysis of Plane Frame with Nonlinear Multi Freedom Constraints Subjected to Harmonic Load Using Penalty Function Method

 

 

Đồng tác giả Lecture Notes in Civil Engineering 2022
2 Tạp chí quốc gia
Xây dựng quan hệ giữa độ cứng và nội lực nhờ phân tích biến dạng trong dầm hệ nhịp dầm cầu đường bộ Tác giả Tạp chí khoa học “Kiến Trúc

&Xây Dựng”

ISSN 1859-350X

 2012
Bài báo “Bài toán biến dạng phi tuyến không gian ứng dụng trong hệ dầm cầu đường bộ”

 

Tác giả

 

Tuyển tập công trình – Hội nghị khoa học Cơ học toàn quốc lần thứ IX,

ISBN 978-604-911-432-8

2012

 

Bài báo “ Trạng thái ứng suất biến dạng của dầm cầu đường bộ trong phép phân tích biến dạng phi tuyến” Đồng tác giả Tạp chí Giao Thông vận tải,

ISSN 2354-0818

2014
Bài báo “Tính ổn định cột có độ cứng tiết diện thay đổi bằng phương pháp sai phân hữu hạn”

 

Tác giả

 

Tạp chí khoa học “Kiến Trúc

&Xây Dựng”,

ISSN 1859-350X

 

2017

 

 

Bài báo “Áp dụng phương pháp Biến – Sai phân trong bài toán tính nội lực, chuyển vị dầm có độ cứng thay đổi

 

Đồng tác giả

 

Tạp chí Xây dựng

ISSN 0866-0672

2017
Tính tối ưu cột có tiết diện thay đổi

 

Tác giả

 

Tuyển tập công trình – Hội nghị khoa học Cơ học toàn quốc lần thứ X

 

2017
Bài toán biến dạng phi tuyến ứng dụng trong hệ dầm cầu đường bộ ứng suất trước lắp ghép

 

Tác giả

 

Tuyển tập công trình – Hội nghị khoa học Cơ học vật rắn biến dạng

 

2018
Áp dụng thuật toán ma trận trong phân tích ổn định hệ

thanh bằng phần mềm Mathcad

Tác giả

 

Tạp chí xây dựng

ISSN 0866-0672

2019
Application of computational programming softwares in teaching of structural analysis in industry 4.0 period Tác giả Tạp chí Xây dựng,

ISSN 0866-0672

2020
3 Hội nghị quốc tế
Áp dụng phương pháp phần tử biên trong phân tích tính toán
ổn định hệ thanh      
Tác giả Tạp chí Hội nghị khoa học quốc tế Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Viện KHCN Xây dựng, ISBN 9786048225865 2018
Non-linear deformational analysis of reinforced concrete

frame                                           

Tác giả CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure,

Lecture Notes in Civil Engineering 54

2019
Optimization calculation of variable cross-sectional beams using lagrange multiplier method Tác giả Tạp chí hội thảo quốc tế về kiến trúc và xây dựng

ISBN 9786046714567

2019
4 Sách chuyên khảo

Bài tập Cơ học kết cấu tập 1

Đồng tác giả 2017
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu áp dụng thuật toán ma trận giải bài toán hệ thanh biến dạng đàn hồi theo phương pháp giải tích

 

2018-2019   Đã nghiệm thu – khá
Nghiên cứu lập trình một số bài toán cơ học kết cấu bằng phần mềm Mathcad 2019-2020   Chưa nghiệm thu
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–        Các phương pháp số tính trong cơ học công trình nói chung;

–        Ổn định và động lực học công trình.

 

 

Hotline TS : 0914.859.909