ThS. Giáp Văn Tấn

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Giáp Văn Tấn                            
2. Năm sinh: 10/01/1982                                                                     3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Thạc sỹ                                                                 Năm đạt học vị: 2012

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay: Giảng Viên

7. E-mail: [email protected]
8. Mobile: 0333299579
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Trường Đại học Giao Thông Vận Tải  Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường 2006
Thạc sỹ  Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Thạc sỹ Xây Dựng Cầu Hầm 2012
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh Khá  Khá  Khá Khá
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 Từ 2006-2008  Kỹ sư thiết kế  Thiết kế-Thi công công trình Cầu và Đường  Công ty Cổ phần Giao Thông Công Chính
 Từ 2006-2008  Kỹ sư thiết kế  Thiết kế-Thi công công trình Cầu và Đường  Công ty Cổ phần NVD
 Từ 2008-2009  Giảng viên  Giảng dạy  Trường Đại học Giao Thông Vận Tải
 Từ 2009 đến nay  Giảng viên  Giảng dạy  Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
 

 

 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
2.1 Phân tích giới hạn và thích nghi các tấm mỏng chịu uốn bằng thuật toán đối ngẫu  Tác giả PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE ON MATERIALS, STRUCTURES AND CONSTRUCTION TECHNOLOGY – Ha Noi, November 14, 2012 2014
2.2 Tính toán tấm Composite tựa trên các liên kết đàn hồi bằng phương pháp phần tử hữu hạn  Đồng tác giả Tạp Chí Giao Thông Vận Tải

 

2019
2.3 Nonlinear optimization of plane frames with variable section stiffness of columns using Lagrange multiplier method Đồng tác giả TẠP CHÍ XÂY DỰNG VIỆT NAM – 2020
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
     
   
     
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

       
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
       
     
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

 

Hotline TS : 0866 793 699