TS. Phạm Văn Đạt

(Last Updated On: 08/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: PHẠM VĂN ĐẠT                
2. Năm sinh:  1980                                                                    3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:   Tiến sĩ                                                                Năm đạt học vị:  2016

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:    Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7.  E-mail:  [email protected]
8. Mobile: 0904.456.939
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2003
Thạc sỹ Đại học Giao thông Bắc kinh Kết cấu công trình 2008
Tiến sỹ Học viện kỹ thuật Quân sự Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt 2016
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng trung TB TB TB TB
2 Tiếng Anh TB TB TB TB
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
Từ năm 2003 đến năm 2005 Cán bộ kỹ thuật Thi công Công ty XD số 4 – Tổng công ty XD Hà Nội
Từ năm 2005 đến nay Giảng viên Giảng dậy các môn học tại bộ môn Sức bền – Cơ kết cấu Đại học kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
2.1 Sử dụng thừa số Largrange để giải bài toán kết cấu có điều kiện biên đa bậc tự do Tác giả Tạp chí Xây dựng 2017
2.2 Một cách tiếp cận khác để phân tích bài toán kết cấu chịu chuyển vị cưỡng bức theo phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả Tuyển tập báo cáo họi nghị khoa học quốc tế IBST 2018
2.3 Phân tích kết cấu dàn Kiewitt 8 có kể đến sự làm việc đồng thời của kết cấu cột bên dưới chịu tác dụng của tải trọng động đất theo phương thẳng đứng Tác giả Tạp chí Xây dựng 2019
2.4 Phân tích kết cấu dàn phẳng trong trường hợp có một thanh dàn sai lệch chiều dài do chế tạo theo phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả Tạp chí Xây dựng 2020
2.5 Phân tích phi tuyến hình học kết cấu dàn vòm trụ không gian một lớp Tác giả Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 2021
2.6 Augmented Lagrangian method for imposing nonlinear multi freedom constraints in static analysis for frames using FEM, Đồng tác giả E3S Web of Conferences ISSN 2267-1242 (Scopus indexed) 2021
2.7 Lagrange Multiplier Method for Treatment of Nonlinear Multi Freedom Constraints in Dynamic Finite Element Analysis of Truss System Subjected to Harmonic Load Đồng tác giả Lecture Notes in Civil Engineering ISSN 2366-2557 (Scopus indexed) 2021
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
– Phân tích, tính toán thiết kế các loại kết cấu dàn trong các công trình xây dựng.

– Phân tích ổn định và động lực học các công trình.