ThS. Đinh Thúy Hà

(Last Updated On: 06/09/2022)
LÝ LỊCH KHOA HỌC
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên:              ĐINH THÚY HÀ
2. Năm sinh:                         1974                                        3. Nam/Nữ:  Nữ
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:
     Học vị:               Thạc sỹ                                                  Năm đạt học vị:  2000
5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2 Tên gọi:    Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:
    Chức vụ hiện nay:       Giảng viên
7. E-mail:   [email protected]
8. Mobile:   0982338586
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Kiến Trúc Hà NộiXây dựng dân dụng & Công nghiệp
1996
Thạc sỹ Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng & Công nghiệp 2000
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học
10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh TB TB TB TB
2
11. Quá trình công tác
Thời gian
(từ năm … đến năm…) Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 Từ năm 1997- 2003 Cán bộ Thiết kế Công ty tư vấn – Tổng công ty XD và PTHT (LICOGI)
 Từ năm 2003- nay Giảng viên Giảng dạy tại BM Sức bền VL – Cơ học KC  Khoa Xây dựng, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)
TT Tên công trình
(bài báo, công trình…) Là tác giả hoặc
là đồng tác giả
công trình Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản ) Năm công bố
1Tạp chí quốc tế
2Hội nghị quốc tế
3Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian
(bắt đầu – kết thúc) Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
-Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hotline TS : 0914.859.909