TS. Lê Hữu Thanh

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  

1. Họ và tên:       LÊ HỮU THANH
2. Năm sinh:        1980                                              3. Nam/Nữ:                   Nam
4.  Học hàm:                                                              Năm được phong:

  Học vị:            Tiến sỹ                                          Năm đạt học vị:            2013

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:                                       Chức vụ hiện nay: PGĐ TT Thí nghiệm Kiểm định Chất lượng Công trình – Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
7. E-mail: [email protected]
8. Mobile: 0903278721
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Kiến trúc Hà Nội Kỹ sư Xây dựng 2003
Thạc sỹ Học viện Công nghệ Châu Á – AIT, Bangkok, Thái Lan Thạc sỹ kết cấu Xây dựng 2010
Tiến sỹ Đại học Nagoya, Nhật Bản Tiến sỹ kết cấu Xây dựng 2013
Thực tập sinh khoa học

 

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh Khá Khá Khá Khá
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
2003-2004 Kỹ sư Tư vấn thiết kế Tư vấn thiết kế Xây dựng Cty Xây dựng số 1 – Hà Nội
2004-2006 Kỹ sư Tư vấn thiết kế Tư vấn thiết kế Xây dựng Viện KHCN Xây dựng – IBST
2006-2008 Giảng viên Bộ môn Sức bền VL – Cơ kết cấu ĐH Kiến trúc Hà Nội
2008-2010 Học thạc sỹ Sinh viên Viện Công nghệ Châu Á – AIT, Bangkok, Thái Lan
2010-2013 Học tiến sỹ Sinh viên Đại học Nagoya, TP. Nagoya, Nhật Bản
2013 – 2015 Giảng viên Bộ môn Sức bền VL – Cơ kết cấu ĐH Kiến trúc Hà Nội
2015 – nay Phó giám đốc Nghiên cứu khoa học, giảng dảy, quản lý TT Thí nghiệm và Kiểm định Chất lượng Công trình – ĐH Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng )

Năm công bố
1 Tạp chí Quốc tế
Performance of Curved Steel Bridge Railings Subjected to Truck Collisions L. Thanh, Y. Itoh Journal of Engineering Structures, Vol.54, pp.34-46 2013
Performance of New-type Curved Steel Bridge Railings Subjected to Heavy Truck Collisions L. Thanh, Y. Itoh, S. Itoh, O. Takadoh Journal of the Society of Material Science, Japan, Vol 62, No.10, pp.607-614 2013
Study on Concave- and Convex-Curved Steel Bridge Railings Y. Itoh, L. Thanh International Journal of Protective Structures, Vol 5, No.2 2014
2 Tạp chí quốc gia
Lan can an toàn trên cầu và đường cao tốc theo tiêu chuẩn nhật bản Y. Itoh, L. Thanh Tạp chí Xây dựng Đô Thị, số 57/2017, ISSN 1859 3119 2017
3 Hội thảo quốc tế
Performances of Curved Steel Bridge Railing Using the Numerical Analysis L. Thanh, Y. Itoh The 9th German – Japanese Bridge Symposium, Kyoto University, Japan Sept 2012
Numerical Study of New-type Curved Steel Bridge Guard Fence under Vehicular Load L. Thanh, Y. Itoh The Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental, Engineering Computing, Cagliari, Sardinia, Italy Sept, 2013,
Effect of Impact Angle to the Performance of Steel Curved Guard Fence Subjected to Truck Collision L. Thanh, Y. Itoh 14th International Summer Symposium, JSCE, Nagoya University, Japan Sept, 2012
 Study on Collision Performances of Convex-Curved Steel Railing L. Thanh, Y. Itoh 14th East Asia – Pacific Conference on Structural Engineering and Construction Dec 2015
13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
   
     
     
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

     
       
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp Nhà nước  trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1 Thành viên Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường 03
2
3
4
5
18. Giới thiệu những chuyên gia khác trong cùng lĩnh vực nghiên cứu KH&CN
TT Họ và tên Nơi công tác Địa chỉ liên lạc Điện thoại
1
2
3
4
5

                                                                                        

 

Hotline TS : 0914.859.909