ThS. Đào Ngọc Tiến

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: ĐÀO NGỌC TIẾN
2. Năm sinh: 1978                                                                    3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                           Năm được phong:

  Học vị: Thạc sĩ                                                                  Năm đạt học vị: 2011

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên

Chức vụ hiện nay:

7. E-mail: [email protected]; [email protected]
8.Mobile: 0988185072
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà nội Xây dựng DD và CN 2006
Thạc sỹ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD và CN 2011
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh TB TB TB TB
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
2006-2008 Kỹ sư Cán bộ Kỹ thuật Công ty cổ phần tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp
2008-2022 Giảng viên Giảng dạy và nghiên cứu Trường Đại học Kiến trúc Hà nội.
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
Công bố trong nước
Công bố quốc tế
1 A modified penalty function method for treating multi freedom constraints in finite element analysis of frames Đồng tác giả Journal of Physics: Conference Series

ISSN 1742-6596

(Scopus indexed)

2020
2 Penalty function method for imposing nonlinear multi freedom and multi

node constraints in finite element analysis of frame systems

Đồng tác giả IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
3 New analytical approach for geometrically nonlinear buckling analysis of a inclined rod using the arc length method Đồng tác giả IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
4 Geometrically nonlinear buckling analysis of truss under mechanical and thermal load based on mixed finite element formulation Đồng tác giả IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
5 Mixed Finite Element Method for Geometrically Nonlinear Buckling Analysis of Truss with Member Length Imperfection Đồng tác giả IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
6 Treatment of multi freedom constraints in geometrically nonlinear stability analysis of truss structures using penalty function method Đồng tác giả IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
7 Treatment of Nonlinear Multi Freedom Boundary Constraints in Finite Element Analysis of Frame System using Lagrange Multiplier Method Đồng tác giả IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2020
8 Mixed finite element formulation for the nonlinear analysis of buckling behavior of truss under effects of temperature variation Đồng tác giả IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

ISSN: 1757-899X (Scopus indexed)

2021
9 Augmented Lagrangian method for imposing nonlinear multi freedom constraints in static analysis for frames using FEM Đồng tác giả E3S Web of Conferences ISSN 2267-1242 (Scopus indexed) 2021
10 Hybrid finite element formulation for geometrically nonlinear buckling analysis of truss with initial length imperfection Đồng tác giả E3S Web of Conferences ISSN 2267-1242 (Scopus indexed) 2021
11 Lagrange Multiplier Method for Treatment of Nonlinear Multi Freedom Constraints in Dynamic Finite Element Analysis of Truss System Subjected to Harmonic Load Đồng tác giả Lecture Notes in Civil Engineering ISSN 2366-2557 (Scopus indexed) 2021
12 Hybrid Finite Element Formulation for Geometrically Nonlinear Buckling Analysis of Truss System Under Mechanical and Thermal Load Đồng tác giả Lecture Notes in Civil Engineering ISSN 2366-2557 (Scopus indexed) 2021
13 Nonlinear Dynamic Analysis of Truss with Initial Member Length Imperfection Subjected to Impulsive Load Using Mixed Finite Element Method Đồng tác giả Lecture Notes in Civil Engineering ISSN 2366-2557 (Scopus indexed) 2021
14 Dynamic Finite Element Analysis of Plane Frame with Nonlinear Multi Freedom Constraints Subjected to Harmonic Load Using Penalty Function Method Đồng tác giả Lecture Notes in Civil Engineering ISSN 2366-2557 (Scopus indexed) 2022
15 Stochastic finite element analysis of the free vibration of non-uniform beams with uncertain material Đồng tác giả JOURNAL  OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES

ISSN 2170-127X; (ISI indexed; ESCI)

2022
16 Stochastic Buckling Analysis of Non-Uniform Columns Using Stochastic Finite Elements with Discretization Random Field by the Point Method Đồng tác giả Engineering,Technology & Applied Science Research

ISSN 1792-8036; (ISI indexed; ESCI)

2022
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Phân tích phi tuyến hình học dàn phẳng theo phương pháp phần tử hữu hạn mô hình hỗn hợp 2020-2022   Đã nghiệm thu – xuất sắc
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu sử dụng phần mềm MathCad giải bài toán Sức bền vật liệu 2016-2017   Đã nghiệm thu – xuất sắc
Phương pháp phần tử hữu hạn mô hình hỗn hợp phân tích hệ thanh phẳng 2018-2019   Đã nghiệm thu – khá
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Chuyên môn sâu về lĩnh vực lý thuyết:

1) Các phương pháp số: thiết lập mô hình và thuật toán giải các bài toán phân tích phi tuyến (hình học, vật liệu) trong kết cấu giàn, dầm, khung, tấm-vỏ.

2) Cơ học ngẫu nhiên và độ tin cậy.

 

Hotline TS : 0914.859.909