TS. Trần Ngọc Trình

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: TRẦN NGỌC TRÌNH
2. Năm sinh:          31/10/1981                                                3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:                                                                        Năm được phong:

  Học vị:    Tiến sĩ                                                             Năm đạt học vị: 2018

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2  0 1 0 2  Tên gọi:  Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

    Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. E-mail: [email protected]
8. Mobile: 0981111019
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Việt Nam Xây dựng DD & CN 2005
Thạc sỹ Việt Nam Xây dựng DD & CN 2009
Tiến sỹ CHLB Đức Cơ học tính toán 2018
Thực tập sinh khoa học

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh khá khá khá      khá
2 Tiếng Đức A1( basic) A1 A1 A1

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
2006-nay Giảng viên       Cơ học kết cấu Bộ môn Sức bền – Cơ kết cấu, khoa Xây Dựng, trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
1. Direct plastic structural design under random strength and random load by chance constrained programming. (2020) to be submitted.

2. Direct plastic structural design under lognormally distributed strength by chance constrained programming. Optimization and Engineering, 2019;20(4): 1-27. In press. DOI: 10.1007/s11081-019-09437-2

3. FEM Shakedown of uncertain structures by chance constrained programming. PAMM · Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 2016;16(1):715-716. DOI: 10.1002/pamm.201610346

 

  Tác giả

 

 

 

 

Tác giả

 

 

 

 

Tác giả

 

 

2 Tạp chí trong nước
3 Hội nghị quốc tế
1.Direct plastic structural design by chance constrained programming.

6th European Conference on Computational Mechanics (ECCM 6), 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD 7), 11-15 June 2018, Glasgow, UK, pp. 3992-4003. http://www.eccm-ecfd2018.org/admin/files/filePaper/p1777.pdf

2. Shakedown analysis of plate bending analysis under stochastic uncertainty by chance constrained programming. In M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, G. Stefanou, V. Plevris (eds.): ECCOMAS Congress 2016, VII European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering. Crete Island, Greece, 5–10 June 2016, Vol. 2, pp. 3007-3019. DOI: 10.7712/100016.2012.11106

3. A multicriteria method for truss optimization. Proceedings 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V), 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI) E. Oñate, J. Oliver, A. Huerta (eds.), July 20-25, 2014, Barcelona, Spain, pp. 1821-1832. DOI: 10.21269/651

4. Optimization for elastoplastic structures under shakedown conditions. 5. Graduiertentagung der FH Aachen, 15. Nov. 2012

5. FEM shakedown analysis of Kirchhoff – Love plates under uncertainty of strength.

EUROGEN 2021

14th ECCOMAS Thematic Conference on

Evolutionary and Deterministic Methods for Design, Optimization and Control

N. Gauger, K. Giannakoglou, M. Papadrakakis, J. Periaux (eds.)

Streamed from Athens, Greece, 17–19 May 2021

Tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả

 

4 Sách chuyên khảo

 

Tác giả 2018
Shakedown analysis under stochastic uncertainty by chance constrained programming. In: O. Barrera, A. Cocks, A. Ponter (eds.) Advances in Direct Methods for Materials and Structures. Chap. 6, Springer, Cham, Heidelberg (2018) 85-103. DOI: 10.1007/978-3-319-59810-9_6 Ghi chú: Chương 6
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

       
       
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–        Các phương pháp số tính trong cơ học công trình nói chung;

–        Ổn định và động lực học công trình.

 

 

Hotline TS : 0866 793 699