ThS. Hoàng Thị Linh Quyên

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Hoàng Thị Linh Quyên
2. Năm sinh:   1983                                                           3. Nam/Nữ: Nữ
4.  Học hàm:                                                               Năm được phong:

  Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật                                        Năm đạt học vị: 2009

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

    Chức vụ hiện nay: Giảng viên

7.  E-mail: [email protected]
8. Mobile: 0974688919

 

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH tổng hợp quốc gia Xây dựng Rostov- Liên Bang Nga Xây dựng 2007
Thạc sỹ Trường ĐH tổng hợp quốc gia Xây dựng Rostov- Liên Bang Nga Xây dựng 2009
Thực tập sinh khoa học

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Anh Văn Khá Khá Khá Khá
2 Nga Văn Khá Khá Khá Khá

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
Từ năm 2011 đến nay Giảng viên khoa Xây dựng    Xây dựng Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

 
TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
1 Đồng tác giả 2019
2 Calculation of three-layer composite beams using difference equations of successive approximation method Đồng tác giả IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering.  2020; 913. 022003.

(Tạp chí quốc tế trong danh mục Scopus)

2020
3 Comparison of calculation results of flexible plates on the basis of difference equations of successive approximation method and generalized equations of finite difference method Đồng tác giả IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering.  2020; 913. 022002.

(Tạp chí quốc tế trong danh mục Scopus)

2020
4 Analysis of bending plates with mixed boundary conditions using generalized equations of finite difference method. Đồng tác giả  IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2020; 913. 022018.

(Tạp chí quốc tế trong danh mục Scopus)

2020
5 Расчет двухслойной составной балки, свободно лежащей на упругом основании Đồng tác giả Вестник МГСУ. 2020. Т. 15. Вып. 12. С. 1685–1692. DOI: 10.22227/1997-0935.2020.12.1685-1692.

 

(Tạp chí quốc tế trong danh mục Vak- Liên Bang Nga)

2020
6 Численное исследование изгиба гибких пластин на упругом основании Đồng tác giả Иновации и инвестиции , № 1, 2022.

(Tạp chí quốc tế trong danh mục Vak- Liên Bang Nga)

2022
7 Determination of Member Connection Stiffness For Semi-Precast HighRise Building Đồng tác giả IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 661 (2019) 012043

doi:10.1088/1757-899X/661/1/012043

2019
2 Tạp chí quốc gia
1 Áp dụng phương pháp sai phân hữu hạn và sử dụng hàm xấp xỉ trên Mathcad trong tính toán nội lực và chuyển vị của dầm Tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng 2017
2 Tính tải trọng giới hạn tác dụng lên kết cấu đàn dẻo bằng phương pháp trực tiếp Tác giả Tạp chí Xây dựng Việt Nam 2018
3 Hội nghị quốc tế
1 Расчет трехслойных неразрезных балок по теории составных стержней А.Р. Ржаницына    Đồng tác giả Đồng tác giả Издательство МИСИ – МГСУ, Москва, 2020  Первой Национальной конференции «Актуальные проблемы строительной отрасли и образования»

(Tạp chí trong danh mục tuyển tập các bài báo hội nghị trường MGSU- Liên Bang Nga) , 2021

2020
2 Расчет пятислойной балки по теории составных стержней А.Р.Ржаницына Tác giả Сборник научных статей. Гродно, 2021, Cтр 174-178. Издательство Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (Гродно

(Tạp chí trong danh mục tuyển tập các bài báo khoa học  của hội nghị trường GGU-  Belarus)

2021
4 Hội nghị quốc gia
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 
     
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

 
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

 

Hotline TS : 0914.859.909