TS. Trịnh Tự Lực

(Last Updated On: 08/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Trịnh Tự Lực                
2. Năm sinh:  17/11/1972                                                         3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Tiến sĩ                                                                  Năm đạt học vị:  1999

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:  Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Phó trưởng BM: Sức bền vật liệu – Cơ học kết cấu

7. E-mail:   [email protected]
8. Mobile:  0982915917
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Kharkov, Ucraine XDDD_CN 1995
Thạc sỹ
Tiến sỹ Moscow, Russia Cơ công trình 1999
Thực tập sinh khoa học

 

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Nga Khá Khá Khá Khá
2 Tiếng Anh TB TB TB TB
11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
2002_2004 Biên tập viên Biên tập sách xây dựng Nhà Xuất bản Xây dựng
2004 đến nay Giảng viên Giảng dạy ĐH Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
1.Sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán kết cấu có gối tựa xiên Tác giả Tạp chí Xây dựng 5/2018
2.Tính tần số dao động riêng của hệ dầm bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả Tạp chí Xây dựng 8/2018
3.Tính toán tỉ lệ hợp lý giữa các nhịp khung Tác giả Tạp chí Xây dựng 8/2018
4.Limit and shakedown analysis of structures under random strength by chance constrained programming Đồng tác giả International Conference on         Architechture         and Civil                  Engineering (ICACE 2019) Education Intergration                         & Sustainable Development, Volume 2,

ISBN  978-604-67-1457-

6, 2019.

2019
5.Phân tích hệ kết cấu phẳng bằng phương pháp phần tử hữu hạn ứng dụng MATLAB Tác giả Tạp chí Xây dựng 11/2021
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
Bài tập Cơ học kết cấu – Tập 1 Chủ biên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 2018
Bài tập Cơ học kết cấu – Tập 2 Chủ biên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 2019
Bài tập Các phương pháp số trong Cơ học kết cấu Chủ biên Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội 2020
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1
2
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Sử dụng MATLAB giải bài toán hệ thanh phẳng bằng phương pháp phần tử hữu hạn 8/2017-9/2018 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu, xếp loại khá
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Các phương pháp tính trong tính toán kết cấu.

 

Hotline TS : 0914.859.909