ThS. Nguyễn Thị Ngọc Loan

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

1. Họ và tên:           Nguyễn Thị Ngọc Loan     
2. Năm sinh:           1975                                                           3. Nam/Nữ:  nữ
4.  Học hàm:                                                                                       Năm được phong:

  Học vị:        Thạc sỹ                                                                      Năm đạt học vị:  2000

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:    Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. E-mail:   [email protected], [email protected]
8. Mobile:   0912085969
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Đại học Kiến Trúc Hà Nội XDDD-CN 1996
Thạc sỹ  Đại học Kiến Trúc Hà Nội XDDD-CN 2000
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh TB TB TB TB
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 1998 đến nay Giảng viên Giảng dậy Đại học Kiến Trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
Phương pháp PTHH trơn qua biên phần tử N.T.N.Loan Hội nghị khoa học : vật liệu, kết cấu và công nghệ xây dựng. Khoa Xây dựng, trường Đại học kiến trúc Hà nội.

 

2012
 FEM based shakedown analysis of hardening structures  P. P. Tình, N. T. N. Loan and Staat M.

 The international conference on advanced in computational mechanics. Aug. 14-16, 2012, Hochiminh City, Vietnam.

 

2012
 Ứng dụng MATLAB cho một số loại phần tử dầm  N.T.N.Loan  Tạp chí Kiến trúc-Xây dựng, trường Đại học kiến trúc Hà nội.

 

2013
Phân tích khung bê tông cốt thép có giải phóng một phần liên kết ở đầu dầm.

 

 N.T.N.Loan  Kỷ yếu Hội nghị khoa học 45 năm truyền thống đào tạo, trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội, 2014
Tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên bằng phương pháp gần đúng kết hợp với biểu đồ tương tác theo TCVN 5574:2012 N.T.N.Loan Tạp chí KHCN Xây dựng. Viện KHCNXD 2016
Các loại tổ hợp khi thiết kế công trình chịu động đất theo TCVN 9386:2012 N.T.N.Loan Tạp chí Kiến trúc-Xây dựng, trường Đại hoc Kiến trúc Hà nội 2017
Tính chuyển vị của dầm có kể đến biến dạng trượt bằng phương pháp ma trận truyền N.T.N.Loan Tạp chí KHCN Xây dựng. Viện KHCNXD 2020
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
Bài tập Cơ học kết cấu Đồng tác giả Đại học Kiến trúc Hà Nội 2003
Bài tập Cơ học kết cấu – Tập 1 Đồng tác giả Đại học Kiến trúc Hà Nội 2018
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
     
   
     
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu chuyển vị của dầm có kể đến biến dạng trượt bằng phương pháp ma trận truyền  2019-2020 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu – khá
       
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
       
     
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

 

Hotline TS : 0914.859.909