ThS. Lê Dũng Bảo Trung

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Lê Dũng Bảo Trung                                
2. Năm sinh: 1980                                                                 3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Thạc Sĩ                                                                Năm đạt học vị:  2008

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi: Kỹ Thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:  Thạc sĩ

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7.  E-mail: [email protected]   hoặc [email protected]
8. Mobile: 098 583 9898
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học kiến trúc Hà nội  Xây dựng DD&CN 2003
Thạc sỹ Trường Đại học kiến trúc Hà nội Xây dựng DD&CN 2008
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh  TB TB  Tốt Khá
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 2003 – 2022 Giảng viên  Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Hà nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
1.1 The New Method of Analyzing the Continuous Curved Flat Bar Subject To Space Load Đồng tác giả International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)

ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-2

July 2019
1.2 Circular space curve frame (3D) with any load and spring supports by Transfer Matrix Method and Finite Element Method Đồng tác giả International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)

ISSN: 2277-3075, Volume-8 Issue-12

October 2019
2 Tạp chí quốc gia
2.1 Xây dựng ma trận chuyển của phần tử thanh cong biến dạng trong mặt phẳng tải trọng có xét momen xoắn  Tác giả  Tạp chí xây dựng 2009
2.2 Xây dựng bảng tính liên kết chân cột khung thép nhẹ tiết diện I tổ hợp Tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng 2010
2.3 Phương pháp mới phân tích thanh cong liên tục chịu tải trọng không  gian  Đồng tác giả Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học và vật rắt biến dạng lần thứ XII 2015
2.4 Phương pháp mới phân tích tuyến tính chuyển vị, nội lực vòm tròn liên tục chịu tải trọng không gian Tác giả Tạp chí khoa học Kiến trúc – Xây dựng 7/2016
2.5 Phân tích kết cấu vòm Elips liên tục chịu tải trọng tổng quát bằng phương pháp ma trận chuyển cải tiến Tác giả Tạp chí khoa học Kiến trúc – Xây dựng 12/2016
2.6 Sử dụng phương pháp ma trận chuyển cải tiến để phân tích thanh cong Elips có gối tựa đàn hồi chịu tải trọng tĩnh tổng quát Tác giả Tạp chí khoa học Kiến trúc – Xây dựng 10/2017
2.7 Phân tích thanh cong ghềnh hình tròn tải trọng tổng quát, gối tựa đàn hồi Tác giả Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X 12/2017
2.8 Khảo sát chiều dày hợp lý của bản bụng dầm I tổ hợp hàn chịu tải trọng tĩnh theo quy phạm Việt Nam Tác giả Tạp chí khoa học Kiến trúc – Xây dựng 5/2018
2.10 Đề xuất điều chỉnh, bổ sung tải trọng và tác động lên kết cấu nhà công nghiệp theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 có tham khảo tiêu chuẩn châu Âu EN 1991 Tác giả Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về kiến trúc và xây dựng 2019 9/2019
2.11 Tổng quan về các mô hình liên kết nửa cứng trong kết cấu khung thép Đồng tác giả Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng 04/2022
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
4.1 Kết cấu Gỗ Đồng tác giả 12/2021
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu xây dựng quy trình tính kết cấu khung thép nhà công nghiệp một tầng theo tiêu chuẩn châu Âu Eurocodes 3 2019 Nghiên cứu khoa học cấp trường Đã nghiệm thu – xuất sắc
 Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn châu Âu Eurocodes 3 trong thiết kế hệ dầm sàn thép 2020 Nghiên cứu khoa học cấp trường Chưa nghiệm thu
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Tư vấn kỹ thuật thiết kế Xây dựng