ThS. Nguyễn Danh Hoàng

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Nguyễn Danh Hoàng                                
2. Năm sinh: 1988                                                                 3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Thạc Sĩ                                                                Năm đạt học vị:  2015

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi: Kỹ Thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:  Thạc sĩ

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. E-mail: [email protected]
8. Mobile: 0977 959 078
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học kiến trúc Hà nội  Xây dựng DD&CN 2011
Thạc sỹ Trường Đại học kiến trúc Hà nội Xây dựng DD&CN 2015
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh  TB TB  TB TB
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 2012 – 2022 Giảng viên  Kỹ thuật Xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Hà nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
2.1 Một số yêu cầu cấu tạo kháng chấn đối với kết cấu thép theo quy phạm Hoa Kỳ  Tác giả  Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng 2013
2.2 Tính toán bản đế chân cột tròn theo quy phạm Hoa Kỳ  Tác giả  Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng 2017
2.3 Cấu tạo và tính toán chân cột liên kết ngàm trong nhà cao tầng theo tiêu chuẩn JGJ 99-98 Đồng tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng 2018
2.4 Tính toán liên kết bu lông chịu kéo và cắt đồng thời theo TCVN 5575:2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn Mỹ AISC 2005, tiêu chuẩn châu âu EN 1993-1-8  Tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng 2019
2.5 Ảnh hưởng của sườn ngang đến khả năng chịu cắt của dầm bản tổ hợp khi tính toán theo tiêu chuẩn châu âu EN1993-1-5 Tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng 2020
2.6 Tính toán bu lông neo trong bê tông theo tiêu chuẩn hoa kỳ ACI 318-08 Tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng 2021
2.7 Ảnh hưởng của biến dạng cắt đến lực nén tới hạn của cột rỗng thanh giằng 2 nhánh khi tính theo tiêu chuẩn Việt Nam 5575-2012 và tiêu chuẩn châu âu EN 1993 Tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng 2022
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
4.1 Tài liệu giảng dạy Kết cấu thép nhà cao tầng Đồng tác giả 2019
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 Lập quy trình hướng dẫn đồ án thép I sử dụng chương trình hỗ trợ thông đồ án 2016 Nghiên cứu khoa học cấp trường Đã nghiệm thu – xuất sắc
 
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Tư vấn kỹ thuật thiết kế Xây dựng

 

Hotline TS : 0914.859.909