TS. Phạm Ngọc Hiếu

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: PHẠM NGỌC HIẾU               
2. Năm sinh:   1985                                                                   3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Tiến sĩ                                                                  Năm đạt học vị:  2019

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:  2 0 1  0  2  Tên gọi:  Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay: Giảng viên

7.  E-mail: [email protected]
8. Mobile: 0862120185
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng 2008
Thạc sỹ  Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Xây dựng 2011
Tiến sỹ  Trường ĐH Sydney Xây dựng 2019
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh  Tốt Tốt  Tốt Tốt
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 11/2008 – đến nay  Giảng viên Kỹ thuật xây dựng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
Global buckling capacity of cold-rolled aluminium alloy channel section beams Tác giả Journal of Construction Steel Research 2021
Effects of stiffeners on the capacities of cold-formed steel channel members Tác giả Journal of Steel Construction: Design and Research 2021
Investigation of shear capacities of cold-formed steel channel and SupaCee sections Tác giả Civil Engineering Research Journal 2021
2 Tạp chí quốc gia
Xác định khả năng chịu nén của tiết diện thép tạo hình nguội bằng phương pháp cường độ trực tiếp Đồng tác giả Tạp chí Xây dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng 2017
Áp dụng phương pháp cường độ liên tục (CSM) trong tính toán khả năng chịu uốn của tiết diện thép tạo hình nguội Đồng tác giả Tạp chí Xây dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng 2017
Tính toán cấu kiện thép tạo hình nguội chịu nén và uốn bằng phương pháp DSM theo tiêu chuẩn AS/NZS 4600: 2018 Tác giả Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng – Viện IBST 2020
Xác định khả năng chịu lực của tiết diện thép tạo hình nguội chữ C có khoét lỗ chịu nén, uốn Tác giả Tạp Chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng 2021

(Chấp nhận đăng)

Ảnh hưởng của kích thước lỗ khoét bản bụng đến tải mất ổn định tuyến tính của cấu kiện thép chữ C tạo hình nguội chịu nén, uốn Tác giả Tạp Chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng 2021

(Chấp nhận đăng)

Đánh giá khả năng chịu lực của tiết diện thép tạo hình nguội SupaCee Tác giả Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng – Đại học Xây dựng Hà Nội 2022
3 Hội nghị quốc tế
Incorporation of Measured Geometric Imperfections into Finite Element Models for Cold-rolled Aluminium Sections Tác giả 4th Congres International de Geotechnique – Ouvrages – Structures 2017
Experimental Investigation of The Member Buckling of Cold-rolled Aluminium Alloy 5052 Channel Columns Tác giả 9th International Conference on Advances in Steel Structures 2018
Member Buckling Tests on Cold-rolled Aluminium Alloy Channel Beams Tác giả 9th International Conference on Steel and Aluminium Structures (ICSAS19) 2019
Numerical Investigation of The Member Buckling of Cold-rolled Aluminium Alloy Channel Beams Tác giả 9th International Conference on Steel and Aluminium Structures (ICSAS19) 2019
Finite Element Simulation of Member Buckling of Cold-rolled Aluminium Alloy 5052 Channel Columns Tác giả The Congress International de Geotechnique – Ouvrages – Structures (CIGOS 2019) 2019
Lateral Buckling Tests of Cold-rolled Aluminium Alloy 5052 Zee Beams Tác giả The Congress International de Geotechnique – Ouvrages – Structures (CIGOS 2019) 2019
Evaluation of Current Design Standards in Designing Cold-rolled Aluminium Alloy Channel Beams Tác giả IOP-Conference-Series-Materials-Science-and-Engineering-1757-899X 2020
Investigation of sectional capacities of cold-formed steel SupaCee sections Tác giả The 8th International Conference on Civil Engineering ICCE2021 2022
Effects of hole locations on the elastic global buckling loads of cold-formed steel channel members with perforations under compression or bending Tác giả The 8th International Conference on Civil Engineering ICCE2021 2022
4 Sách chuyên khảo
Tiêu chuẩn Australia/New Zealand – Kết cấu thép tạo hình nguội (Biên dịch) Đồng tác giả Đại học Kiến trúc Hà Nội 2022
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Áp dụng phương pháp cường độ trực tiếp (DSM) trong tính toán & khảo sát khả năng chịu nén, uốn của cấu kiện thép tạo hình nguội theo Tiêu chuẩn AS/NZS 4600-2018  2020-2021  Đề tài Cấp trường Đã nghiệm thu
Nghiên cứu ảnh hưởng của lỗ khoét đến sự mất ổn định tuyến tính của cấu kiện thép tạo hình nguội 2021-2022 Đề tài Cấp trường Đã nghiệm thu
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Dịch tiêu chuẩn thép tạo hình nguội AS/NZS 4600-2005 2016-2017 Đề tài cấp trường Đã nghiệm thu
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1 Khen thưởng hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải 3 2020
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–        Thiết kế xây dựng

 

Hotline TS : 0914.859.909