ThS. Mai Trọng Nghĩa

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Mai Trọng Nghĩa               
2. Năm sinh: 1977                                                                     3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Thạc sỹ                                                                 Năm đạt học vị: 2003

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:  2  0  1  0  2  Tên gọi: Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay: Cán bộ giảng dạy

7. E-mail: [email protected]   [email protected]
8. Mobile: 0982.405.689
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội  XD dân dụng và CN 2000
Thạc sỹ Trường ĐH Liège, Vương Quốc Bỉ  Kỹ thuật 2003
Đại học Trường ĐH Ngoại ngữ Tiếng Anh 2000

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Anh văn Khá Khá Khá Khá

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 Từ năm 2000 đến 2003  Cán bộ kỹ thuật XD dân dụng và CN  Công ty TBDT và TBVH TW
 Từ năm 2003 đến nay  Cán bộ giảng dạy  XD dân dụng và CN  ĐH Kiến trúc HN
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
Tính toán dầm thép trong điều kiện chịu lửa theo tiêu chuẩn châu Âu EC3 theo phương pháp nhiệt độ tới hạn Tác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng 2018
Khảo sát sự tăng nhiệt độ của dầm thép có vật liệu chống cháy trong đám cháy, sử dụng phương pháp nhiệt độ tới hạn Tác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng 2020
Tính toán giới hạn chịu lửa của cột liên hợp thép- bê tông được bọc một phần Tác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng 2022
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
Tài liệu giảng dạy kết cấu thép phần 2 Đồng tác giả Đại học Kiến trúc Hà Nội 2019
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Phân tích kết cấu công trình trong điều kiện cháy, sử dụng phần mềm SAFIR 2020 Đề tài nghiên cứu cấp trường Đã nghiệm thu
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1 Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường 02
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
19 Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
1 Tư vấn đầu tư dự án.
2 Tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thi công xây dựng
3 Tổ chức thi công xây dựng công trình thép- gỗ

 

Hotline TS : 0914.859.909