PGS.TS. Vũ Quốc Anh

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:          Vũ Quốc Anh       
2. Năm sinh:  1972                                                                    3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                         Phó Giáo sư                                                  Năm được phong: 2012

  Học vị:          Tiến sỹ                                                                     Năm đạt học vị:  2004

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2 Tên gọi:   Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Trưởng Bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ, Khoa Xây dựng

7. E-mail:  [email protected]
8. Mobile:   0904715062
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Đại học Xây dựng Hà Nội  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 1994
Đại học Đại học Ngoại ngữ Hà Nội Chuyên ngành Tiếng Anh 1997
Thạc sỹ Đại học Xây dựng Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp            1998
Tiến sỹ  Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp 2003
Thực tập sinh khoa học

(Post-Doctor)

Viện công nghệ Georgia Tech – Hoa Kỳ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp            2005

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh  Tốt Tốt Tốt Khá
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
10/1994 đến 9/1996 Trợ giảng tại bộ môn Kết cấu Thép-  Gỗ, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp  Đại học Kiến trúc Hà Nội
10/1996 đến 9/2004 Giảng viên tại Bộ môn Kết cấu Thép-  Gỗ, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp  Đại học Kiến trúc Hà Nội
10/2004 đến 8/2005 Nghiên cứu sau Tiến sỹ (Post-Doctor), tại Học Viện Công nghệ Goergia, Thành phố Atlanta, Bang Goergia, Hoa Kỳ.  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp  Đại học Kiến trúc Hà Nội
9/2005 đến 2/2011 Giảng viên tại Bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp  Đại học Kiến trúc Hà Nội
3/2011 đến 8/2011 Giảng viên chính tại Bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp  Đại học Kiến trúc Hà Nội
9/2011 đến 1/2012 Giảng viên chính tại Bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ, Khoa Xây dựng, và làm Phó Giám đốc Trung tâm Nâng cao Năng lực và Nghiên cứu Đô thị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội
2/2012 đến 12/2014 Giảng viên chính tại Bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
1 Fuzzy analysis for stability of steel frame with fixity factor modeled as triangular fuzzy number Đồng tác giả Advances in Computational Design (ISSN 2383-8477   (Print), 2466-0523 (Online)), (ISI – ESCI Indexed), 2(1), 2017, 29-42. DOI 10.12989/acd.2017.2.1.029.           2017
2 Optimum Design of Stay Cables of Steel Cable-stayed Bridges Using Nonlinear Inelastic Analysis and Genetic Algorithm Đồng tác giả Manh-Hung Ha, Quoc-Anh Vu, Viet-Hung Truong, Structures

Volume 16, November 2018, Pages 288-302

https://doi.org/10.1016/j.istruc.2018.10.007

         2018
3 An experimental study on stress relaxation behaviour of high strength steel wire: Microstructural evolution and degradation of mechanical properties Đồng tác giả Construction and Building Materials; ISSN / eISSN: 0950-0618 / 1879-0526             2020
4 An efficient method for yield and falure surfaces of the steel I-section Đồng tác giả Advanced Steel Construction; ISSN: 1816-112X            2020
5 Effects of stiffeners on the capacities of cold-formed steel channel members Đồng tác giả Steel Construction Design and Research; ISSN:1867-0539            2021
2 Tạp chí quốc gia
1  Phân tích tĩnh kết cấu khung thép phắng, độ cứng liên kết và tải trọng có dạng số mờ tam giác cân  Đồng tác giả  Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 04/2016 (173), 97-102.  2016
2  Tần số dao động riêng mờ của kết cấu khung thép phẳng với độ cứng liên kết và khối lượng có dạng số mờ tam giác,  Đồng tác giả Tạp chí KHCN Xây dựng (ISSN 1859-1566), số 02/2016, 33-42.

 

 2016
3  Phân tích động mờ khung thép phẳng được giằng sử dụng thuật toán tiến hóa vi phân  Đồng tác giả  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ISSN 1859-350X), (27), 09/2017, 45-47. 2017
3 Hội nghị quốc tế
1 Fuzzy natural frequencies analysis of planar steel frame structure with fixity factor and mass modeled as triangular fuzzy numbers Đồng tác giả 11th International Symposium on Advanced Science and Technology in Experimental Mechanics, 1-4 November, 2016, Ho Chi Minh, Vietnam.           2016
2 Building Relationships M-For Reinforced Concrete Beam Section By Fiber Method Đồng tác giả The 7th International Conference of Asian Concrete Federation

“SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE”

30 Oct – 02 Nov, 2016, Hanoi, Vietnam

www.acf2016.vn

        2016
3 Fuzzy Linear Elastic Dynamic Analysis of 2-Dimensional Semi-rigid Steel Frame with Fuzzy Fixity Factors Đồng tác giả Proceedings of the 4th Congrès International de Géotechnique – Ouvrages -Structures, Lecture Notes in Civil Engineering 8, Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018, (ISSN 2366-2565 (electronic) – ISBN 978-981-10-6713-6 (eBook)), DOI 10.1007/978-981-10-6713-6_14.          2017
4 Sách chuyên khảo
1 Thiết kế khung thép liên kết đàn hồi Tác giả Nhà Xuất bản Xây dựng         2012
2 Giáo trình Kết cấu tháp và Trụ thép Đồng tác giả Nhà Xuất bản Xây dựng         2020
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
2

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
     
   
     
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu xây dựng qui trình công nghệ xây lắp và biên soạn chỉ dẫn kỹ thuật lắp dựng kết cấu thép nhà cao tầng. Tháng 6 năm 2016 đến tháng 12 năm 2017 Đã nghiệm thu, xếp loại khá
       
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
       
     
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1 Hoàng Hiếu Nghĩa      Đồng hướng dẫn                  Đại học Hải Phòng      6/2020
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Công trình kết cấu thép, dân dụng và công nghiệp
–         Thi công nhà cao tầng
–         Tư vấn về kết cấu thép cho những công trình đặc biệt

 

Hotline TS : 0914.859.909