TS. Phan Thanh Lượng

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên:        Phan Thanh Lượng        
2. Năm sinh:         1978                                                         3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:             Tiến sỹ                                                     Năm đạt học vị:  2015

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:    Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:             Giảng viên

7. E-mail:  [email protected]
8. Mobile:   0904 197411
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  XD DD&CN 2001
Thạc sỹ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội XD DD&CN 2004
Tiến sỹ Trường ĐH Montpellier, CH Pháp Cơ học, Kết cấu 2015
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh TB TB Khá TB
2  Tiếng Pháp TB Khá Khá TB
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
từ 2001 đến 2002 Kỹ sư kết cấu Thiết kế kết cấu công trình Văn phòng Tư vấn và CGCN XD, trường ĐH Kiến trúc HN
từ 2002 đến nay Giảng viên Giảng dạy bộ môn Kết cấu Thép – Gỗ Khoa Xây dựng, trường ĐH Kiến trúc HN
từ 2011 đến 2015 Nghiên cứu viên Tính toán kết cấu ĐH Mỏ Alès và ĐH Montpellier, CH Pháp
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
 Xác định ảnh hưởng của chiều dày mạch vữa đến cường độ chịu nén của khối xây Tác giả Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng 2019
Ứng dụng phương pháp phần tử rời rạc trong xây dựng Tác giả Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng 2020
Phương pháp tiếp xúc động không trơn ứng dụng trong mô hình hóa kết cấu gạch đá Tác giả Tạp chí Kiến trúc và Xây dựng 2020
3 Hội nghị quốc tế
Numerical modelling of prestressed tridimensional masonry structure using a distinct element approach based on the NSCD method Tác giả CMN 2013 (Congress on Numerical Method in Engineering), Bilbao, Spain 2013
Modélisation par milieu discret du comportement mécanique d’une structure tridimensionnelle en pierre précontrainte : prise en compte du phasage de construction et de mise en charge Tác giả AUGC 2014 (Association Universitaire de Génie Civil), Orléans, France

 

2014
4 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
     
     
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

       
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–        Kết cấu công trình thép
–        Kết cấu công trình bê tông cốt thép
–        Kết cấu công trình gạch đá
–        Ứng dụng phương pháp phần tử rời rạc trong tính toán kết cấu công trình

 

Hotline TS : 0914.859.909