ThS. Hoàng Ngọc Phương

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: HOÀNG NGỌC PHƯƠNG                                
2. Năm sinh: 1988                                                                 3. Nam/Nữ: Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Thạc Sĩ                                                                Năm đạt học vị:  2014

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi: Kỹ Thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:  Thạc sĩ

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. E-mail: [email protected]
8. Mobile: 0968 567 234
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học kiến trúc Hà nội  Xây dựng DD&CN 2011
Thạc sỹ Trường Đại học kiến trúc Hà nội Xây dựng DD&CN 2014
Tiến sỹ
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh  TB TB  TB TB
2

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 2012 – 2022 Khoa Xây dựng  Kết cấu thép – gỗ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
2.1 Xác định hệ số hình dạng của một số tiết diện trong kết cấu thép  đồng tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng,  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, ISSN 1859-350X

Số 20/ 12.2015

12/2015
2.2 Xác định chuyển vị của dầm thép tĩnh định trong giai đoạn chảy dẻo  đồng tác giả  Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) – ĐHXD, tập 10 số 2, 31-37 15/3/2016
2.3 Tính toán chi tiết chân cột nhà công nghiệp nhẹ theo tiêu chuẩn Mỹ tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng,  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, số 42 trang 40 ISSN 1859-350X  17/11/2021

 

2.4 Xác định hệ số chiều dài tính toán của các thanh dạng thon tác giả Tạp chí khoa học kiến trúc và xây dựng,  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, số 43 trang 30 ISSN 1859-350X 18/3/2022
3 Hội nghị quốc tế
4 Sách chuyên khảo
4.1 Tài liệu giảng dạy “Thực hành tính toán kết cấu thép phần 1” Đồng tác giả 2021
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

     
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Thực hành tính toán kết cấu thép phần 1 2019-2020   Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn châu Âu 2019-2020   Đã nghiệm thu
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
Tư vấn kỹ thuật thiết kế Xây dựng

 

Hotline TS : 0914.859.909