PGS.TS. Chu Thị Bình

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: Chu Thị Bình
2. Năm sinh:   1975                                                           3. Nam/Nữ: Nữ
4.  Học hàm: Phó giáo sư                                          Năm được phong: 2018

  Học vị: Tiến sĩ kỹ thuật                                        Năm đạt học vị: 2009

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

    Chức vụ hiện nay: Giảng viên cao cấp, phó trưởng Khoa

7. E-mail: [email protected] /[email protected]
8. Mobile: 0369163986

 

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Trường ĐH Kiến trúc HN Kỹ sư xây dựng DD&CN 1997
Thạc sỹ Trường ĐH Kiến trúc HN Xây dựng 2001
Tiến sỹ Trường ĐH Liege- Vương quốc Bỉ Kỹ thuật 2009
Thực tập sinh khoa học

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Anh Văn Khá Khá Khá Khá

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
Từ năm 1998 đến nay Giảng viên khoa Xây dựng    Xây dựng Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Từ 12/2012 đến nay Phó trưởng khoa Xây dựng Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

 
TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
Steel hollow columns with an internal profile filled with self-compacting concrete under fire conditions.

https://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/181444

Đồng tác giả Proceedings of the Romanian Academy, series A: Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Science

(Tạp chí quốc tế trong danh mục ISI SCIE)

2016
Failure of building structural members in the cooling phase of a fire Đồng tác giả Lecture Notes in Mechanical Engineering: Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017

(Tạp chí quốc tế trong danh mục Scopus)

2018
Numerical studies of composite steel – concrete columns under fire conditions including cooling phase Đồng tác giả Lecture Notes in Civil Engineering: Proceedings of the 4th Congrès International de Géotechnique – Ouvrages –Structures 2017

(Tạp chí quốc tế trong danh mục Scopus)

2018
2 Tạp chí quốc gia
Phân tích phi tuyến kết cấu khung bê tông cốt thép Tác giả Tạp chí Xây dựng 2017
Phân tích phi tuyến kết cấu dầm cao bê tông cốt thép có khoét lỗ rỗng Tác giả Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng 2017
Numerical modeling of building structures in fire conditions Tác giả Tạp chí Kết cấu và công nghệ xây dựng 2018

Thiết kế kết cấu đảm bảo điều kiện an toàn cháy theo tiêu chuẩn Việt Nam, châu Âu và Hoa Kỳ

Chu Thị Bình, Nguyễn Thị Thu Hà Tạp chí Kết cấu và công nghệ xây dựng 2020
3 Hội nghị quốc tế

Temperature evaluations in steel structures under fire conditions, using software SAFIR

 

Đồng tác giả International Conference on Architecture and Civil Engineering 2019 (ICACE 2019) “Education, Integration, and Sustainable Development”, Hanoi Sep 2019 2019
4 Hội nghị quốc gia
Thiết kế kết cấu thép theo điều kiện an toàn cháy Đồng tác giả Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc lần thứ 30 về Kết cấu và công nghệ xây dựng 2017
Phân tích kết cấu khung bê tông cốt thép có kể đến tính phi tuyến vật liệu Phạm Thanh Hùng, Chu Thị Bình Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế Kỷ niệm 55 năm thành lập Viện KHCN Xây dựng 2018

Tính sự gia tăng nhiệt độ của kết cấu thép trong đám cháy, sử dụng phần mềm SAFIR

 

Chu Thị Bình, Mai Trọng Nghĩa, Phạm Thanh Hùng Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Kiến trúc và Xây dựng 2019 “Đào tạo, Hội nhập và Phát triển bền vững” 2019
Tính toán giới hạn chịu lửa của kết cấu bê tông cốt thép Chu Thị Bình, Phạm Thanh Hùng Kỷ yếu Hội thảo CLB KH và CN các Trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 57: Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay. ISBN 978-604-72-5137-7. 2021
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Đề tài NCKH cấp Trường “Đánh giá khả năng chịu cháy của kết cấu thép có bọc vật liệu chống cháy” 2017-2018   Đã nghiệm thu
Đề tài cấp Bộ Xây dựng “Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng chống cháy cho kết cấu thép và lập chỉ dẫn thiết kế kết cấu thép đảm bảo điều kiện an toàn cháy” 2019-2020   Đã nghiệm thu
Đề tài cấp Bộ Xây dựng “Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn đánh giá an toàn kết cấu bê tông cốt thép sau cháy” 2020-2021   Đã nghiệm thu cấp cơ sở, chưa nghiệm thu cấp Bộ
Đề tài cấp Bộ Xây dựng “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu liên hợp thép-bê tông chịu lửa theo định hướng mới” 2021-2022   Chưa nghiệm thu
 
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Đề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng “Tìm hiểu thực trạng về công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng, nghiệm thu nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan” 2012- 2015   Đã nghiệm thu
Đề tài NCKH cấp Trường “Phân tích kết cấu trong điều kiện cháy, sử dụng phần mềm SAFIR” 2018-2019   Đã nghiệm thu
 
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá  các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
1. Tư vấn thiết kế kết cấu công trình;

2. Nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu, tiêu chuẩn nước ngoài;

3. Nghiên cứu các vấn đề về cơ học và kết cấu công trình, đặc biệt là công trình trong điều kiện cháy.

 

Hotline TS : 0914.859.909