PGS.TS. Vũ Hoàng Hiệp

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 

1. Họ và tên: VŨ HOÀNG HIỆP              
2. Năm sinh:  1974                                                                    3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm: Phó Giáo sư                                                      Năm được phong: 2018

  Học vị: Tiến sĩ                                                                   Năm đạt học vị: 2007

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:   Kỹ thuật Xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên

Chức vụ hiện nay:   Trưởng khoa Xây dựng

7.  E-mail: [email protected]
8. Mobile: 0985691874
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD&CN 1996
Thạc sỹ  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD&CN 2001
Tiến sỹ  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng DD&CN 2007
Thực tập sinh khoa học

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Anh Khá TB Khá TB

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
1996 – nay Giảng viên  Kết cấu bê tông cốt thép  Trường ĐH Kiến trúc HN
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
Compressive Strength Evaluation of Fiber-Reinforced High-Strength Self-Compacting Concrete with Artificial Intelligence

 

Đồng tác giả Advances in Civil Engineering. Volume 2020, Article ID 3012139, 12 pages. https://doi.org/10.1155/2020/3012139 2020
Machine learning-based model for predicting concrete compressive strength.

 

Đồng tác giả International Journal of Geomate, 20(77), 197-204.

https://doi.org/10.21660/2020.77.j2019

2021
2 Tạp chí quốc gia
Biến dạng dọc trục cột bê tông cốt thép trong phân tích kết cấu nhà cao tầng Tác giả Tạp chí Người xây dựng 2017
Phân tích dầm liên hợp thép – bê tông có liên kết chịu cắt một phần Tác giả Tạp chí Xây dựng 2017
Mô hình phân tích khung bê tông cốt thép có tường chèn chịu tải trọng động đất Tác giả Tạp chí Xây dựng 2017
Phương pháp phân tích kết cấu bê tông cốt thép nhà cao tầng theo tuần tự thi công Tác giả Tạp chí Xây dựng và Đô thị 2017
Phân tích các phương pháp đánh giá chất lượng trong kiểm định công trình bê tông cốt thép Tác giả Tạp chí Khoa học Kiến trúc và Xây dựng 2017
Khả năng chịu uốn của kết cấu bê tông cốt sợi polypropylen phân tán Tác giả  Tạp chí Xây dựng 2017
Đánh giá mức độ nguy hiểm của cấu kiện bê tông cốt thép theo dấu hiệu vết nứt và độ nghiêng Tác giả  Tạp chí Xây dựng 2018
3 Hội nghị quốc tế
Predicting strength of self-consolidating concrete with artificial neural networks, Đồng tác giả International Conference on Architechture and Civil Engineering (ICACE 2019) Education Intergration & Sustainable Development, Volume 2, ISBN 978-604-67-1457-6. 2019
The application of polypropylene fiber for reinforced concrete beams and slabs Đồng tác giả IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 869 (2020) 072042, doi:10.1088/1757-899X/869/7/072042. 2020
Application of Synthetic Aperture Focusing Technique to visualize GPR data from reinforced concrete structures IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 869 (2020) 052072, doi:10.1088/1757-899X/869/5/052072. 2020
4 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
     
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Phân tích kết cấu theo giai đoạn thi công trong thiết kế nhà cao tầng bê tông cốt thép 2017-2017 Đề tài cấp cơ sở Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo Kỹ sư tài năng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp – Giai đoạn 1 của chương trình Chất lượng cao 2017-2019 Đề tài cấp cơ sở Đã nghiệm thu
Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn”, mã số RD 20-29, Bộ Xây dựng (2020) 2020-2022 Đề tài cấp Bộ Đã nghiệm thu
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1 Nghiệm thu đề tài nghị định thư giữa 2 Chính phủ 01
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn
–         Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
–         Thí nghiệm vật liệu và kết cấu công trình
–         Kiểm định chất lượng, đánh giá an toàn kết cấu công trình