TS. Nguyễn Trung Tú

(Last Updated On: 06/09/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

  1. Mẫu Lý lịch này có thể download trên webside của Trường Đại học Kiến trúc HN: http://hau.edu.vn/vi/Phong-Ban/phong-khoa-hoc-cn-quan-he-qt/thong-bao.aspx

 

1. Họ và tên:        Nguyễn Trung Tú        
2. Năm sinh:         1978                                                         3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:            Tiến sỹ                                                        Năm đạt học vị:  2017

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Mã chuyên ngành KH&CN:            Tên gọi:
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:

7. E-mail:      [email protected]
8. Mobile:     0989323404
9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Đại học Kiến Trúc Hà nội XD dân dụng 2001
Thạc sỹ  Đại học Kiến Trúc Hà nội XD dân dụng 2005
Tiến sỹ  Đại học Alabama XD dân dụng 2017
Thực tập sinh khoa học  Đại học Colorado XD dân dụng Nay

 


10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt Tốt
2
3
4

11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
 2007-2013  Giảng viên  XD dân dụng  Đại học Kiến Trúc Hà nội
 20013-2017  NCS TS  XD dân dụng  Đại học Alabama
 2017-2022  NCS sau TS  XD dân dụng  Đại học Colorado
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản)

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
Predicting GPR Signals from Concrete Structures Using Artificial Intelligence-Based Method Tác giả liên hệ Advances in Civil Engineering, 2021, 6610805. https://doi.org/10.1155/2021/6610805 2021
Artificial Neural Network Utilization for Nondestructive Testing and Evaluation of Concrete Structures Đồng tác giả ACI Symposium Publication, 350. https://doi.org/10.14359/51734322 2021
Full-resolution 3D imaging for concrete structures with dual-polarization GPR Đồng tác giả Automation in Construction

Volume 125, May 2021, 103652.

https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103652

2021
Mixture Design Study of Fiber-Reinforced Self-Compacting Concrete for Prefabricated Street Light Post Structures. Tác giả liên hệ Advances in Civil Engineering, 2020, 8852320. https://doi.org/10.1155/2020/8852320 2020
A neural network approach for predicting hardened property of Geopolymer concrete. Tác giả liên hệ International Journal of GEOMATE, 19(74),66–74. https://doi.org/10.21660/2020.74.72565 2020
Compressive strength evaluation of Fiber-Reinforced High Strength Self-Compacting Concrete with Artificial Intelligence. Tác giả chính Advances in Civil Engineering, 2020, 3012139. https://doi.org/10.1155/2020/3012139 2020
Application of Synthetic Aperture Focusing Technique to visualize GPR data from reinforced concrete structures Đồng tác giả IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 869 (2020) 052072. doi:10.1088/1757-899X/869/5/052072 2020
Application of polypropylene fiber for reinforced concrete beams and slabs. Đồng tác giả IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 869 (2020) 072042. doi:10.1088/1757-899X/869/7/072042 2020
Numerical Model for Creep Behavior of Axially Loaded CLT Panels. Tác giả chính Journal of Structural Engineering, 145(1), 04018224. doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002219 2019
Seismic assessment of a three-story wood building with an integrated CLT-light frame system using RTHS.  Tác giả chính Engineering Structures, 167, 695-704. doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.01.025 2018
2 Tạp chí quốc gia
Evaluation of modulus of elasticity for eco-friendly concrete made with seawater and marine sand Tác giả chính Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – HUCE, 15(4), 148-156. https://doi.org/10.31814/stce.huce2021-15(4)-13 2021
An artificial intelligence approach for concrete hardened property estimation. Tác giả chính Journal of Science and Technology in Civil Engineering14(2), 40-52. doi.org/10.31814/stce. nuce2020-14(2)-04 2020
Prediction of Bridge Deck Condition Rating Based on Artificial Neural Networks. Tác giả chính Journal of Science and Technology in Civil Engineering, 13(3), pp. 15-25. doi.org/10.31814/stce. nuce2019-13(3)-02 2019
3 Hội nghị quốc tế
Numerical Model of Creep Behavior for Axially Loaded CLT Panels. Đồng tác giả 4th Residential Building Design and Construction Conference, State College, PA, USA. 2018
Experimental investigation of CLT-LiFS system under reverse cycling loading. Đồng tác giả ASCE Congress on Technical Advancement, Duluth, Minnesota, USA. 2017
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
2      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
       
       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
2
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn