PGS.TS. Phạm Phú Tình

(Last Updated On: 06/09/2022)

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

1. Họ và tên: PHẠM PHÚ TÌNH
2. Năm sinh:                  1973                                      3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm:                                                        Năm được phong:

Học vị:     Tiến sĩ kĩ thuật                                 Năm đạt học vị: 2011

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2 Tên gọi: Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay (tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia hoặc tương đương):

7. E-mail: [email protected]; [email protected]
8. Mobile: 01238865855

 

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học ĐH Kiến Trúc Hà Nội XDDD & CN 1994
Thạc sỹ ĐH Kiến Trúc Hà Nội XDDD & CN 2000
Tiến sỹ RWTH –Aachen, CHLB Đức Cơ học tính toán 2011
Thực tập sinh khoa học JICA- Indonesia Kết cấu công trình June 4-July 3,

2001

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1 Tiếng Anh Tốt Tốt Tốt Tốt
2
11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến

năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
1994-1996 Giảng viên tập sự Kết cấu bê tông cốt thép ĐH Kiến Trúc Hà Nội
1996-2007 Giảng viên Kết cấu bê tông cốt thép & phân tích kết cấu ĐH Kiến Trúc Hà Nội
2007-2011 NCS Cơ học tính toán & kết cấu công trình RWTH-Aachen, CHLB Đức
2010-2011 Post-doctoral Cơ học tính toán FH-Aachen, CHLB Đức
2011-nay Giảng viên Kết cấu bê tông cốt thép & phân tích kết cấu ĐH Kiến Trúc Hà Nội
July 1-31, 2015 Nghiên cứu viên Cơ học tính toán + FEM FH-Aachen, CHLB Đức
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình (bài báo, công trình…) Là tác giả hoặc

là đồng tác giả công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng/ nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
Influence of a freeze-thaw cycle on the stress-stretch curves of tissues of porcine abdominal organs Đồng tác giả Journal of Biomechanics 2012

 

An upperbound algorithm for Limit and Shakedown Analysis of Linealy Kinematic Hardening Structures Tác giả In: Limit States of Materials and Structures, Direct Methods, Vol 2. G. de Saxcé, et al. (eds.) Springer, Netherlands 2013
FEM-based shakedown analysis of hardening structures Tác giả Asia Pacific Journal on Computational Engineering 2014
2 Tạp chí quốc gia
3 Hội nghị quốc tế
Reliability analysis of shells based on direct plasticity methods Đồng tác giả 8th. World Congress on Computational Mechanics

(WCCM8)

5th. European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS

2008)

June 30 – July 5, 2008

Venice, Italy

2008
Limit and Shakedown Reliability Analysis by Nonlinear Programming Đồng tác giả 7th International Conference

on Reliability of Materials and Structures (RELMAS 2008)

June 17 – 20, 2008

St. Petersburg, Russia

2008
An upper bound algorithm for shakedown analysis of elastic- plastic bounded linearly kinematic hardening bodies Tác giả IV European Conference on Computational Mechanic

(ECCM2010)

Palais des Congrès, Paris, France, May 16-21, 2010

2010
FEM-based shakedown analysis of hardening structures Tác giả The International Conference on Advances in Computational Mechanics (ACOME)

August 14-16, 2012,

Ho Chi Minh City, Vietnam

2012
A Simplification for Shakedown Analysis of Hardening Structures Tác giả 3rd ECCOMAS Young Investigators Conference 6th GACM Colloquium July 20-23, 2015,

Aachen, Germany

2015
4 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1

 

2
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1
2
3
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm

thu)

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, …)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
2

 

17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
2
3
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
 

TT

 

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn  

Đơn vị công tác

Năm bảo vệ thành

công

1
2
3

 

Hotline TS : 0914.859.909