TS. Nguyễn Việt Phương

(Last Updated On: 26/07/2022)

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Họ và tên: NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG               
2. Năm sinh: 1985                                                                     3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị: Tiến sĩ kỹ thuật                                                    Năm đạt học vị: 2019

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:
 Khoa học Tự nhiên Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ    x Khoa học Y dược
 Khoa học Xã hội Khoa học Nhân văn Khoa học Nông nghiệp
 Mã chuyên ngành KH&CN: 2 0 1 0 2  Tên gọi:    Kỹ thuật xây dựng
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. Email: [email protected][email protected]

8. Mobile: 0914859909

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2008
Thạc sỹ Đại học Kiến Trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2011
Tiến sỹ INSA de Rennes Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2019

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)
TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết
1  IELTS  Khá  Khá  Khá  Khá
2
11. Quá trình công tác
Thời gian

(từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác
2008 đến nay Giảng viên Kết cấu bê tông cốt thép – gạch đá Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Từ 09/2015 đến 09/2019 Nghiên cứu sinh Kết cấu bê tông cốt thép INSA de Rennes
12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo
TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng, Nhà xuất bản )

Năm công bố
1 Tạp chí quốc tế
2 Tạp chí quốc gia
Dự báo khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thanh FRP Đồng tác giả Tạp chí Vật liệu và Xây dựng 2021
3 Hội nghị quốc tế
Experimental study on a novel exterior RCS hybrid joint Đồng tác giả Hội nghị CCVIII-Wycoming 2017
4 Sách chuyên khảo
13. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ Giải pháp hữu ích/ Văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp  ( nếu có)
TT Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng
1
14. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian
1      
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia 
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

 Nghiên cứu ứng xử và thiết kế kết cấu dầm cao bê tông cốt thép 05/2021-05/2022  Chưa nghiệm thu
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có) Tình trạng

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

       
16. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,…)
TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng
1
17. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
TT Hình thức Hội đồng Số lần
1
18. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (Nếu có)
TT Họ và tên Hướng dẫn hoặc đồng hướng dẫn Đơn vị công tác Năm bảo vệ thành công
1
19. Lĩnh vực chuyên môn sâu có thể tư vấn

 

Hotline TS : 0914.859.909