Giảng Viên Bộ Môn Máy Xây Dựng

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: MÁY XÂY DỰNG
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Đoàn Đình Điệp TS.GVC 0904137638 doandiep2364@gmail.com      diepdd@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn
2 Lê Phi Long ThS 0902028998 longmay711@gmail.com        longlp@hau.edu.vn
3 Nguyễn Quốc Cường ThS 0968699958 quocuong.uce@gmail.com      cuong.nq@hau.edu.vn NCS tại Canađa
4 Trần Văn Viết ThS 0905322262 tranviet06@gmail.com         viettv@hau.edu.vn NCS tại ĐH Xây Dựng

735 lượt xem