Môn Dạy Đại Học Bộ Môn Kết Cấu Thép Gỗ

Khoa Xây Dựng Kết cấu thép 1 – XD3301 Đồ án Kết cấu thép 1 – XD3302 Kết cấu thép 2 – XD3303 Đồ án Kết cấu thép 2 – XD3304 Kết cấu gỗ – XD3305 (Tùy chọn) Kết cấu thép – Phần 3 (Tùy chọn): Kết cấu thép ứng suất trước – XD3309 Kết cấu thép liên hợp – XD3310 Kết cấu thép dây treo – XD3311 Kết cấu thép bản – XD3312 Kết cấu thép tháp trụ – XD3313 Các Khoa Khác Kết cấu công trình (Khoa Quy hoạch) – XD3314 Kết cấu thép gỗ (Khoa Kiến trúc, Đô thị, Quản lý đô thị)  – XD3308.1 và XD3308.2

66 lượt xem