THS. Lê Mạnh Cường

1. Họ và tên:     LÊ MẠNH CƯỜNG           
2. Năm sinh:       1988                                                               3. Nam/Nữ:  Nam
4.  Học hàm:                                                                          Năm được phong:

  Học vị:    Thạc sỹ                                                              Năm đạt học vị: 2015

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
6. Chức danh nghiên cứu:

Chức vụ hiện nay:   Giảng viên

7. Điện thoại NR:                       ; CQ:                     ; Mobile:   0902682669

    E-mail:   lecuongkta@gmail.com

8. Cơ quan công tác
    Tên cơ quan:                Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Địa chỉ cơ quan:           Km10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:  04 3854 2521       ;Fax:   04 3854 4318             ;Website: htttp://www. Hau.edu.vn

9. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp
Đại học  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2012
Thạc sỹ  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2015

298 lượt xem