Giảng Viên Bộ Môn Công Trình Ngầm

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN: CÔNG TRÌNH NGẦM
TT HỌ  TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ  ĐT DI ĐỘNG EMAIL GHI CHÚ
1 Nguyễn Công Giang TS 0913559917     0942538888 gianglientca@yahoo.com         giangnc@hau.edu.vn Trưởng Bộ môn
2 Nguyễn Hồng Dương ThS 0919531357 duongnguyen.ks@gmail.com       duong.nh@hau.edu.vn
3 Vũ Thị Thuỳ Giang TS 0936753294 vuthithuygiang98@gmail.com         giangvtt@hau.edu.vn
4 Lương Thị Hằng ThS 0971475098 luonghanghd@gmail.com             hanglt@hau.edu.vn
5 Nghiêm Mạnh Hiến PGS.TS.  GVCC 0988208697 nghiemmanhhien@hau.edu.vn      hiennm@hau.edu.vn Nghiên cứu sau TS tại Hoa Kỳ
6 Nguyễn Trường Huy TS 0989097981 huyctn@gmail.com; huynt@hau.edu.vn Phó Giám đốc Viện Công nghệ kiến trúc, xây dựng & đô thị
7 Nguyễn Đức Nguôn PGS.TS.  GVC 0903201380 nguyenducnguon50@yahoo.com      nguonnd@hau.edu.vn Giảng viên hợp đồng

870 lượt xem