TS. Hoàng Văn Tùng

1.        Họ và Tên:  Hoàng Văn Tùng

2.        Năm sinh: 1981

3.        Học vị cao nhất:  TS

4.        Quá trình đào tạo:

Cấp độ

Năm tốt nghiệp

Trường tốt nghiệp

Chuyên ngành tốt nghiệp

Đại học

2003

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Cơ học vật thể rắn

Cao học

2005

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Cơ học vật thể rắn

Tiến sỹ

2011

ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Cơ học vật thể rắn

                5.        Chuyên ngành nghiên cứu và giảng dạy:

                – Chuyên ngành nghiên cứu:  Vật liệu và kết cấu composite

                – Môn học giảng dạy đại học: Cơ học cơ sở 1 và 2.

6.        Các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học, các sách đã in:

[1]. Hoang Van Tung, Nguyen Dinh Duc (2010), “Nonlinear analysis of stability for functionally graded plates under mechanical and thermal loads”, Composite Structures, Vol. 92, pp. 1184-1191.

[2]. Nguyen Dinh Duc, Hoang Van Tung (2010), “ Nonlinear response of pressure-loaded functionally graded cylindrical panels with temperature effects ”, Composite Structures, Vol. 92, pp. 1664-1672.

[3]. Nguyen Dinh Duc, Hoang Van Tung (2010), “Mechanical and thermal postbuckling of shear deformable FGM plates with temperature-dependent properties”, Mechanics of Composite Materials, Vol. 46 (4), pp. 461-476.

[4]. Nguyen Dinh Duc, Hoang Van Tung (2011), “Mechanical and thermal postbuckling of higher order shear deformable functionally graded plates on elastic foundations”, Composite Structures, Vol. 93, pp. 2874-2881.

[5]. Dao Huy Bich, Hoang Van Tung (2011), “Nonlinear axisymmetric response of functionally graded shallow spherical shells under uniform external pressure including temperature effects ”, International Journal of  Non-Linear Mechanics, Vol. 46, 1195-1204.

[6]. Dao Huy Bich, Nguyen Thi Phuong, Hoang Van Tung (2011), “Buckling of functionally graded conical panels under mechanical loads”, Composite Structures, In press, doi:10.1016/j.compstruct.2011.11.029.
 [7] Hoang Van Tung, “Postbuckling behavior of functionally graded cylindrical panels with tangential edge constraints and resting on elastic foundations”, Composite Structures, Vol. 100, 2013, pp. 532-541.

7.        Đề tài nghiên cứu khoa học Bộ (NAFOSTED)

Phân tích phi tuyến kết cấu composite cơ tính biến thiên có kể đến ảnh hưởng của các điều kiện gia cường.

8.        Địa chỉ liên lạc:

          Cơ quan: Bộ môn Cơ học lý thuyết, Khoa Xây dựng, Đại học Kiến Trúc HN

          Email: inter0105@gmail.com

818 lượt xem